Bendrosios sąlygos

Bendrosios sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutartis sudaroma tarp Kredito davėjo ir Kredito gavėjo, ir ja Kredito davėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikti Kredito gavėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Kreditą, o Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą Kreditą, mokėti Kredito mokestį bei vykdyti kitus Kredito sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
1.2. Šios Sutarties pateikimas, jos pasirašymas automatiškai neįpareigoja Kredito davėjo išduoti Kreditą Kredito gavėjui.
1.3. Pagrindinės Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.3.1. Kredito sutartis arba Sutartis – ši sutartis, kurios sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme apibrėžtą vartojimo kredito sutarties sąvoką, kartu su Paraiška, Bendrosiomis ir Specialiosiomis sąlygomis, įskaitant visus esamus ir būsimus šios Sutarties papildymus, pakeitimus ar priedus.
1.3.2. Bendrosios sąlygos – šios Sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Kredito gavėjo ir Kredito davėjo teisės ir pareigos, Kredito suteikimo ir grąžinimo tvarka, Kredito sutarties nevykdymo teisinės pasekmės,
Kredito sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos. Bendrosios nuostatos gali būti skelbiamos internete ir pridedamos prie Specialiųjų sąlygų kaip nuoroda, tokiu atveju, pasirašant Sutartį, turi būti pasirašoma tik Specialioji dalis.
1.3.3. Specialiosios sąlygos – šios Sutarties sąlygos, kuriuose, be kita ko, nustatoma Bendra Kredito suma, Kredito mokestis, Įmokų dydis ir skaičius, Galutinis Kredito grąžinimo terminas ir kitos sąlygos, numatytos dalyje Specialiosios sąlygos.
1.3.4. Kredito davėjas – TF Bank AB (publ), kodas: 556158-1041, registruotos buveinės adresas: PO Box 947, SE-501 10 Burosas, Švedija, korespondencijos adresas: Lvovo g. 25, 3burės, LT-09320, Vilnius, tel.: +370 700 800 25, el. p.: info@tfbank.lt, Tinklapio adresas: www.tfbank.lt.
1.3.5. Kredito gavėjas – fizinis asmuo, su kuriuo Kredito davėjas sudarė Kredito sutartį (-is) asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet neverslo ar profesinėms reikmėms.
1.3.6. Paraiška – Tinklapyje Kredito gavėjo pildoma paraiška dėl Kredito suteikimo, kurioje Kredito gavėjas turi nurodyti savo asmens duomenis, duomenis apie savo ir savo šeimos finansinę situaciją, kitus
Kredito davėjo prašomus nurodyti duomenis.
1.3.7. Kreditas – pinigų suma, kurią Kredito davėjas pagal konkrečias Kredito sąlygas suteikia Kredito gavėjui, Kredito gavėjas įsipareigoja jį grąžinti ir jam nesuteikiama galimybė naudotis jau grąžinta Kredito
dalimi.
1.3.8. Kredito grąžinimo terminas – terminas, per kurį Kredito gavėjas privalo būti sumokėjęs Kredito davėjui Kreditą bei kitus iš Kredito sutarties kylančius mokesčius. Kredito grąžinimo terminas nurodytas
Specialiosiose sąlygose.
1.3.9. Patvirtinimo mokestis – negrąžinamas 0,01 Eur mokestis, kurį Klientui gali tekti sumokėti, norint patvirtinti savo Paraišką, tapatybę, bei tai, kad susipažino su Privatumo politikoje numatytomis asmens
duomenų tvarkymo sąlygomis ir tvarka, ar kitus susitarimus su Kredito davėju, jei yra pasirinktas toks patvirtinimo būdas.
1.3.10. Sutarties administravimo mokestis – mėnesinis Kredito gavėjo mokamas mokestis už Sutarties ir Įmokų administravimą, kuris nurodytas Specialiosiose sąlygose ir mokamas Grafike nustatyta tvarka.
1.3.11. Sutarties sudarymo mokestis – vienkartinis Kredito gavėjo mokamas mokestis už Kredito gavėjo kreditingumo įvertinimą ir Sutarties sudarymą, nurodytas Specialiosiose sąlygose ir mokamas Grafike nustatyta tvarka.
1.3.12. Bendra kredito kaina arba Kredito mokestis – visos išlaidos, įskaitant Palūkanas ir bet kuriuos kitus su Kredito sutartimi susijusius mokesčius, kuriuos Kredito gavėjas turi sumokėti Kredito davėjui pagal Sutartį, ir kuris nurodytas Specialiosiose sąlygose. Bendra kredito kaina yra apskaičiuojama preziumuojant, kad Kredito gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai ir neapima su Sutarties pažeidimu ar pakeitimu susijusių mokesčių.
1.3.13. Bendra Kredito gavėjo mokama suma arba Grąžintina suma – Bendros kredito sumos ir Bendros kredito kainos suma, kurią privalo sumokėti Kredito gavėjas pagal Kredito sutartį, kuri nurodyta Specialiosiose sąlygose.
1.3.14. Bendra kredito suma –Specialiosiose sąlygose nurodyta Kredito suma, kuria suteikiama galimybė naudotis pagal Kredito sutartį. Kredito suma yra apskaičiuojama pinigais ir išmokama eurais.
1.3.15. Bendros kredito kainos metinė norma – Specialiosiose sąlygose nurodyta Bendra kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.
1.3.16. Kredito palūkanų norma – šioje Sutartyje nustatyta piniginė prievolė, kurią Kredito gavėjas privalo įvykdyti Kredito davėjui už laikotarpį, kuriuo jis naudojasi suteiktu Kreditu; palūkanos yra skaičiuojamos iki dienos, kada visas Kreditas yra faktiškai grąžinamas. Kredito palūkanų norma Sutarties specialiose sąlygose yra išreikšta fiksuotu procentų dydžiu. Skaičiuojant palūkanas bus laikoma, kad metai turi 360 (tris šimtus šešiasdešimt) kalendorinių dienų, o mėnuo turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. metinė palūkanų norma, išreikšta fiksuotu dydžiu, taikomu išmokėtai Kredito daliai visu Kredito sutarties laikotarpiu ir nurodoma Specialiosiose sąlygose.
1.3.17. Įmoka – konkreti pinigų suma, susidedanti iš grąžinamos Kredito dalies ir apmokamos Kredito mokesčio dalies, kurią kas mėnesį Kredito gavėjas moka Kredito davėjui, Įmokos dydis ir mokėjimo terminai nustatyti Specialiosiose sąlygose bei Grafike.
1.3.18. Kainininkas – Kredito davėjo teikiamų paslaugų įkainiai, pateikiami Tinklalapyje (jei taikoma).
1.3.19. Šalis – Kredito davėjas arba Kredito gavėjas.
1.3.20. Šalys – Kredito davėjas ir Kredito gavėjas kartu.
1.3.21. Priedas (-ai) – Grafikas bei Kredito sutarties sąlygų pakeitimai ir/ar papildymai, kurie yra neatskiriama Kredito sutarties dalis.
1.3.22. Tinklalapis – Kredito davėjo internetinė svetainė adresu www.tfbank.lt.
1.3.23. Grafikas – Kredito grąžinimo grafikas, pateikiamas prie Kredito sutarties, pagal kurį nustatytomis mokėjimo datomis ir Įmokomis Kredito gavėjas privalo mokėti mokėtinas sumas Kredito davėjui. Grafikas sudaromas laikantis Anuiteto metodo. Grafikas sudaromas taip, kad kiekviena mėnesio Įmoka būtų vienoda, todėl pirmosiomis Įmokomis Bendra kredito suma gali būti nedengiama, o jos mokėjimas – atidedamas. Atkreiptinas dėmesys, kad priklausomai nuo Kredito išmokėjimo tikslaus laiko, Įmokos (dydis, datos) gali skirtis nuo pateiktų Grafike. Tiksli Įmokos suma ir mokėjimo data nurodoma Kredito gavėjui kiekvieną mėnesį pateikiamoje sąskaitoje.
1.3.24. Anuitetas – Kredito grąžinimo skaičiavimo metodas, kurio atveju grąžinama kredito dalis ir palūkanos skaičiuojamos taip, kad kiekvieno mėnesio Įmokos būtų vienodos, iki kol Kreditas bus visiškai
grąžintas.
1.3.25. Apsisprendimo laikotarpis – 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo lėšų pagal sudarytą Kredito sutartį Kredito gavėjui išmokėjimo dienos ir per kurį Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Kredito sutarties ir grąžinti Kredito davėjui jam išmokėtą Kreditą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.
2. KREDITO SUTEIKIMO TVARKA
2.1. Siekdamas gauti Kreditą, Kredito gavėjas turi užpildyti Paraišką Kredito davėjo Tinklapyje ar kitais Kredito davėjo leidžiamais būdais, kurioje turi pateikti savo duomenis, reikalingus tapatybei nustatyti ir patikrinti, kitą reikšmingą ir kreditingumui įvertinti, tapatybei nustatyti reikalingą Kredito davėjo prašomą informaciją, patvirtinti, kad susipažino su Privatumo politikoje numatytomis savo asmens
duomenų tvarkymo sąlygomis ir tvarka, sumokėti Patvirtinimo mokestį šioje Sutartyje nustatyta tvarka (jei taikomas), atlikti kitus Kredito davėjo prašomus veiksmus.
2.2. Patvirtinimo mokestis (jei taikomas) privalo būti sumokėtas tik iš Kredito gavėjo asmeninės banko (ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo, kuris suteikia sąskaitą IBAN formatu) sąskaitos, į kurią Kredito
gavėjas pageidauja gauti Kreditą. Patvirtinimo mokesčio mokėjimo nurodymo privalomi rekvizitai: Kredito davėjo pavadinimas, Kredito davėjo sąskaitos numeris, Kredito gavėjo asmens kodas, suma, mokėjimo paskirtis (Kredito gavėjui pateiktas MD5 kodas). Sumokėdamas Patvirtinimo mokestį Kredito gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjas kartu su mokėjimo nurodymu Kredito davėjui perduotų Kredito gavėjo asmens kodą. Patvirtinimo mokestis negrąžinamas. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjo atliktas tapatybės patvirtinimas ir Privatumo politikoje nurodyta informacija dėl asmens duomenų tvarkymo galioja visoms jo sudaromoms Kredito sutartims.
2.3. Kredito gavėjas privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie savo ir savo šeimos ekonominę ir finansinę situaciją, esamus irbūsimus įsipareigojimus, kitą prašomą informaciją, būtiną tapatybei patikrinti ir kreditingumui įvertinti, atlikti reikalaujamus tapatybės nustatymo veiksmus.
2.4. Jei Kredito gavėjas yra susituokęs ir:
• Kreditas imamas asmeninių, t.y. ne šeimos, poreikių tenkinimui, jis taip pat patvirtina, kad ši Sutartis yra sudaroma esant sutuoktinio sutikimui.
• Kreditas imamas šeimos poreikių tenkinimui, Kredito gavėjas privalo nurodyti savo sutuoktinio kontaktinius duomenis ir įsipareigoja užtikrinti, kad būtų pateikti visi reikalingi duomenys ir sutikimai, reikalingi kreditingumui įvertinti ir Kredito sutarčiai sudaryti.
2.5. Kredito davėjas, gavęs Paraišką, Patvirtinimo mokestį (jei taikoma), sutikimus dėl duomenų tvarkymo, duomenis, reikalingus tapatybei nustatyti, įvertina Kredito gavėjo kreditingumą (jei Kredito
gavėjas yra susituokęs, įvertina šeimos finansinę padėtį, įskaitant sutuoktinio kreditingumą). Kredito davėjas, stebėdamas ir valdydamas iš Kredito sutarčių kylančią riziką, turi teisę patikrinti Kredito gavėjo
kreditingumą ir po Kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo laikotarpiu bei vykdant išieškojimą iš Kredito gavėjo.
2.6. Kreditas suteikiamas tik tiems asmenims, kurie yra tinkamai pateikę Paraišką bei kurių kreditingumas yra teigiamai įvertintas.
2.7. Kredito davėjas informuoja Kredito gavėją apie sprendimą suteikti ar nesuteikti Kreditą Kredito gavėjo Specialiosiose sąlygose nurodytu elektroniniu paštu ir/ar telefonu.
2.8. Priėmus teigiamą sprendimą dėl Kredito suteikimo ir apie tai informavus Kredito gavėją šios Sutarties 2.7 punkte nurodytu būdu, Kredito sutartis pasirašoma Kredito davėjo nustatytomis ir įstatymų
leidžiamomis priemonėmis. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pasirašyta: elektroniniu parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu, raštu, kitomis Kredito davėjo įdiegtomis ir leidžiamomis priemonėmis.
2.9. Kredito gavėjui tinkamai pasirašius Kredito sutartį ir kitus jam pateiktus dokumentus, Kredito davėjui nustačius Kredito gavėjo tapatybę, laikoma, kad Sutartis įsigalioja. Kreditas išmokamas Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.
2.10. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas suteiks Kreditą nepasibaigus Kredito sutarties Apsisprendimo laikotarpiui. Komisinius mokesčius bankui ar kitam mokėjimo paslaugų teikėjui už
Kredito įskaitymą į Kredito gavėjo sąskaitą sumoka Kredito gavėjas.
2.11. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu paaiškėjo bent viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:
2.11.1. Kredito gavėjas, mokėdamas Patvirtinimo mokestį (jei taikoma), neužtikrino, kad būtų perduotas jo asmens kodas;
2.11.2. Kredito gavėjas netinkamai pasirašė jam pateiktus dokumentus;
2.11.3. Kredito gavėjas nesutiko būti identifikuojamas Kredito davėjo nustatytomis ir įstatymų leidžiamomis priemonėmis, neatliko būtinų veiksmų tapatybės nustatymui ir/ ar Kredito davėjas neturi galimybės nustatyti Kredito gavėjo tapatybės;
2.11.4. Kredito gavėjas nurodė melagingas ar žinomai neteisingas aplinkybes apie save, savo sutuoktinį, savo ar savo šeimos finansinę situaciją;
2.11.5. paaiškėjo aplinkybės, akivaizdžiai patvirtinančios, kad suteiktas Kreditas nebus laiku ir tinkamai grąžintas;
2.11.6. paaiškėjus kitoms esminėms aplinkybėms, dėl Kurių Kredito davėjas gali atsisakyti suteikti Kreditą.
3. SUTARTYJE NUSTATYTŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA
3.1. Įmokos, įskaitant palūkanas ir kitus pagal Sutartį mokėtinus mokesčius, turi būti mokamos Specialiosiose sąlygose bei Grafike nustatytais terminais ir nustatytais dydžiais (su Sutarties 3.4 p.
numatytomis išimtimis).
3.2. Į Bendrą kredito kainą įskaičiuojama: palūkanos, Sutarties sudarymo mokestis, Sutarties administravimo mokestis ir kiti Kredito davėjui mokėtini mokesčiai, mokami darant prielaidą, kad Sutartis yra vykdoma tinkamai (t. y. neįskaičiuojamos Specialiosiose sąlygose nurodytos Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, ikiteisminio skolų išieškojimo išlaidos, Sutarties pakeitimo mokestis ir kt.).
3.3 Kredito gavėjas, mokėdamas Įmokas, privalo nurodyti Kredito sutarties numerį. Šalys susitaria, kad tai, jog Kredito gavėjui nėra pateikiama sąskaita ar kitoks nurodymas apmokėjimui, neatleidžia Kredito gavėjo nuo pareigos sumokėti Įmoką.
3.4. Tiksli kiekviena Įmoka bus nurodoma Kredito gavėjui pateikiamoje kasmėnesinėje sąskaitoje dėl Įmokų mokėjimo ar kituose Kredito davėjo nurodymuose mokėti Įmoką.
3.5. Kredito gavėjas privalo užtikrinti, kad suėjus mokėjimų terminams, pervestų nustatytą Įmoką į Kredito davėjo Specialiosiose sąlygose nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ar sumokėtų ją kitu Kredito davėjo nurodytu būdu. Įmoka laikoma sumokėta nuo jos įskaitymo į Kredito davėjo atsiskaitomąją sąskaitą momento. Įmokos turi būti mokamos eurais.
3.6. Tuo atveju, jei Kredito gavėjas pagal Sutarties sąlygas laiku nesumoka Įmokos, Kredito gavėjas už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti Specialiosiose
sąlygose nustatyto dydžio Įsipareigojimų nevykdymo palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną, tačiau ne ilgiau kaip už bendrą 180 (vieno šimto aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį, skaičiuojamą kiekvienam pradelstam mokėjimui atskirai pradedant nuo atitinkamos mokėjimo pradelsimo dienos.
3.7. Mokėjimų pagal Sutartį įskaitymo eiliškumas: pirma padengiamos Kredito davėjo išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, antrąja eile –priskaičiuotos Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, trečiąja eile – palūkanos ir kiti mokėjimai pagal Sutartį, ketvirtąja eile – Kreditas.
4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Kredito gavėjas įsipareigoja:
4.1.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku mokėti Įmokas bei įvykdyti visus kitus Sutartyje numatytus Kredito gavėjo įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių (jei taikoma) pateikimą teisės aktų numatyta tvarka;
4.1.2. atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti dokumentus savo tapatybės nustatymui, pateikti Kredito davėjui teisingus duomenis apie save ir savo bei savo šeimos (sutuoktinio, jei taikoma), finansinę padėtį, turimus finansinius įsipareigojimus, visą kitą informaciją, kuri gali turėti esminės reikšmės šios Sutarties sudarymui, vykdymui, galiojimui bei pasibaigimui. Padariniai, kilę dėl neteisingų duomenų pateikimo, tenka Kredito gavėjui. Taip pat, Kredito davėjui pateikus rašytinę užklausą, pateikti prašomus duomenis ir dokumentus per Kredito davėjo nustatytą terminą;
4.1.3. be rašytinio Kredito davėjo sutikimo, neperleisti iš Kredito sutarties kylančių savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims;
4.1.4. po Kredito sutarties sudarymo be Kredito davėjo sutikimo neprisiimti jokių reikšmingų finansinių įsipareigojimų, turinčių ar galinčių turėti neigiamos įtakos Kredito sutarties vykdymui. Šio reikalavimo nevykdymas laikomas esminiu Kredito sutarties pažeidimu, jei prisiimtų naujų finansinių įsipareigojimų dydis per mėnesį viršija 10 (dešimt) proc. Kliento per mėnesį gaunamų pajamų dydį ir/arba jei prisiimtų naujų finansinių įsipareigojimų dydis per metus viršija 10 (dešimt) proc. metinių Kliento pajamų sumą;
4.1.5. per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti Kredito davėją apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis: telefono numerį, el. Pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, taip pat apie vardo, pavardės
pasikeitimus, kitus duomenų pasikeitimus. Pažeidus šią pareigą Kredito gavėjas prisiima riziką, kad negaus Kredito davėjo siunčiamų pranešimų, įspėjimų, kitų dokumentų, o Kredito davėjas bus laikomas tinkamai pranešęs, informavęs ar įspėjęs Kredito gavėją;
4.1.6. atlyginti Kredito davėjui tiesioginius ir netiesioginius nuostolius (jeigu tokių būtų), atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal Kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, taip pat atlyginti visas Kredito
davėjo išlaidas, atsiradusias dėl įsipareigojimų pagal Kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, susijusias su ikiteisminiu bei teisminiu skolos išieškojimu bei kitas Kredito davėjo patirtas išlaidas.
4.1.7. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo, raštu pranešti Kredito davėjui apie tai, kad:
4.1.7.1. Kredito gavėjas negali laiku ir tinkamai vykdyti bet kokių mokėjimų pagal Sutartį bei tinkamai ir laiku vykdyti kitų sutartinių įsipareigojimų;
4.1.7.2. areštuojama Kredito gavėjo sąskaita bet kuriame banke ir/ar kitoje mokėjimo paslaugas teikiančioje įstaigoje, Kredito gavėjo atžvilgiu pradėti išieškojimo veiksmai;
4.1.7.3. atsiranda kitos aplinkybės, galinčios turėti esminės neigiamos įtakos Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamam vykdymui.
4.2. Kredito gavėjas turi teisę:
4.2.1. nutraukti Kredito sutartį joje nustatyta tvarka ir/ar kitais teisės aktuose numatytais pagrindais;
4.2.2. pasinaudoti Apsisprendimo laikotarpiu, atsisakyti Kredito sutarties joje nustatyta tvarka;
4.2.3. grąžinti Kreditą anksčiau nustatyto termino Kredito sutartyje nustatyta tvarka ir pasinaudoti teise į Bendros kredito kainos sumažinimą;
4.2.4. derėtis dėl šios Sutarties sąlygų, siūlyti išbraukti, pakeisti, netaikyti sąlygos, esančios Sutartyje, įrašyti į Sutartį naują sąlygą;
4.2.5. bet kada Sutarties galiojimo laiku nemokamai gauti Įmokų mokėjimo Grafiką;
4.2.6. laiku nesumokėjus Įmokų, pasiūlyti įsiskolinimo padengimo būdus ar papildomas prievolių užtikrinimo priemones.
4.3. Kredito gavėjas papildomai patvirtina, kad:
4.3.1. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė jam pateiktą Standartinę informaciją apie vartojimo kreditą iki šios Sutarties sudarymo momento, Sutarties sąlygos su juo buvo aptartos individualiai, ir jis jas suprato bei su jomis sutinka;
4.3.2. iki Sutarties pasirašymo pranešė Kredito davėjui apie visas egzistuojančias Kredito gavėjo skolas, turto apribojimus bei visus Kredito gavėjo prisiimtus finansinius įsipareigojimus;
4.3.3. šios Sutarties sudarymas ir joje nustatytų Kredito gavėjo prievolių vykdymas neprieštarauja jokio teisės akto nuostatoms ar sandorio, kurio šalimi yra Kredito gavėjas, sąlygoms bei nėra jokių teisinių kliūčių, apribojimų ar draudimų sudaryti šią Sutartį;
4.3.4. nevyksta jokie teisminiai ar arbitražiniai ginčai, Kredito gavėjas nedalyvauja administraciniuose ar kituose procesuose, kurių baigtis galėtų turėti neigiamos įtakos Kredito gavėjo sugebėjimui vykdyti
pagal šią Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, taip pat nėra jokio pagrindo manyti, kad tokie ginčai ar procesai bus pradėti ateityje, išskyrus procesus, apie kuriuos Kredito gavėjas iki Sutarties pasirašymo dienos raštu informavo Kredito davėją;
4.3.5. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas, siekdamas įvertinti Kredito gavėjo kreditingumą, taip pat ir kitais atvejais, kreiptųsi į valstybines ir/arba privačias organizacijas (įmones, įstaigas,
institucijas) dėl informacijos apie Kredito gavėją, Kredito gavėjo, jo šeimos finansinius įsipareigojimus, pajamas ir jo turimą turtą suteikimo. Taip pat Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas gautų šiuos duomenis bei tvarkytų juos Privatumo politikoje nustatytais tikslais ir tvarka;
4.3.6. Kredito gavėjas yra susipažinęs su Kredito davėjo paslaugų įkainiais, pateikiamais Kainininke ir su jais sutinka. Informacija apie Kainininko pasikeitimus teikiama taip pat kaip ir apie Sutarties
pasikeitimus.
4.4. Kredito davėjas įsipareigoja:
4.4.1. laiku Kredito gavėjui išmokėti Kreditą;
4.4.2. prieš 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti Kredito gavėją Specialiosiose sąlygose jo nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu apie tai, jog pasikeis paslaugų teikimo tvarka, Kainininkas ar Kredito davėjo rekvizitai;
4.4.3. užtikrinti Kredito gavėjo, jo sutuoktinio asmens duomenų apsaugą ir tinkamą bei teisėtą jų tvarkymą;
4.4.4. vykdyti kitus Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
4.5. Kredito davėjas turi teisę (ir Kredito gavėjas su tuo sutinka):
4.5.1. perleisti tretiesiems asmenims visus ar dalį iš nenutrauktos Kredito sutarties kylančių reikalavimų trečiajam asmeniui, kuris nėra vartojimo kredito davėjas (aiškumo tikslais reikalavimų perleidimas kitiems vartojimo kredito davėjams ir/arba reikalavimų, kylančių iš nutrauktų vartojimo kredito sutarčių, perleidimas vykdomas Bendrųjų sąlygų 4.5.2 punkte nustatyta tvarka ir tokiam perleidimui šio punkto nuostatos netaikomos), laikantis šių sąlygų, nebent Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas numato lengvesnius (švelnesnius) reikalavimus:
• jei tai nepablogina Kredito gavėjo teisinės padėties. Tokiu atveju Kredito davėjas turi teisę atskleisti tretiesiems asmenims informaciją, gautą vykdant Sutartį, išskyrus kai šioje Sutartyje yra aiškiai nustatyta kitaip. Kredito gavėjas sutinka ir supranta, kad Kredito davėjas neprivalo informuoti Kredito gavėjo apie reikalavimo, kylančio iš Sutarties, perleidimą trečiajam asmeniui;
• perleidus reikalavimo teisę, kylančią iš Sutarties, Kredito davėjas toliau veikia pagal Sutartį kaip tokią reikalavimo teisę įgijusio asmens įgaliotinis (įgaliotas asmuo), administruojantis mokėjimų pagal Sutartį surinkimą. Tokiu atveju Kredito gavėjas ir toliau atliks mokėjimus į Kredito davėjo sąskaitą ar kitą Kredito davėjo nurodytą sąskaitą, kuri yra nurodoma Kredito davėjo kiekvieną mėnesį pateikiamoje sąskaitoje. Be to, Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas neprivalo informuoti Kredito gavėjo, kad Kredito davėjas toliau veikia kaip reikalavimo teisę įgijusio asmens įgaliotas asmuo. Jei Kredito davėjas tretiesiems asmenims perleidžia visas reikalavimo teises, kylančias iš Sutarties, Kredito gavėjas likusius pagal Sutartį mokėjimus atliks į Kredito davėjo pranešime nurodytą naujojo kreditoriaus sąskaitą.
4.5.2. teisę perleisti teises ir pareigas pagal Sutartį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytam asmeniui Kredito davėjas turi nereikalaujant Kredito gavėjo sutikimo;
4.5.3. pagal sutartį su trečiuoju asmeniu perkelti iš Kredito sutarties kylančias Kredito gavėjo teises ir pareigas trečiajam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymui;
4.5.4. pagal sutartį su trečiuoju asmeniu perleisti savo, kaip duomenų valdytojo, teises ir pareigas, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymui, kitiems teisės aktams;
4.5.5. įkeisti tretiesiems asmenims iš Kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Kredito gavėjo teisinės padėties;
4.5.6. įvertinti Kredito gavėjo kreditingumą ir visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Kredito gavėjas nesugebės laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį;
4.5.7. jei nevykdomų prievolių bendra suma viršija 100 (vieno šimto) EUR sumą, perduoti Kredito gavėjo duomenis jungtines skolininkų duomenų bazes tvarkantiems asmenims, jei Kredito gavėjas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus Kredito davėjui;
4.5.8. be atskiro Kredito gavėjo sutikimo teikti informaciją apie Kredito gavėją tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų- bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
5. KREDITO GRĄŽINIMAS ANKSČIAU NUSTATYTO TERMINO
5.1. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu iki Specialiosiose sąlygose nustatyto Kredito grąžinimo termino pabaigos įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį.
5.2. Kredito gavėjui įvykdžius visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį anksčiau laiko, Kredito gavėjas turi teisę į proporcingą Bendros kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Kredito
sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo tokio išankstinio grąžinimo dienos, palūkanos ir kitos išlaidos (t.y. Sutarties administravimo mokestis ir Sutarties sudarymo mokestis).
5.3. Kredito gavėjo išankstiniai mokėjimai pagal Sutartį yra įskaitomi vadovaujantis Sutarties 3.7 punktu.
5.4. Apie ketinimą grąžinti visą ar dalį Kredito anksčiau nustatyto termino Kredito gavėjas turi pranešti raštu Kredito davėjo elektroniniu paštu (iš savo patvirtinto kontaktinio elektroninio pašto) ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki Kredito ar jo dalies išankstinio grąžinimo dienos, nurodydamas Kredito ar jo dalies grąžinimo datą ir norimą grąžinti sumą. Kredito davėjas pateikia Kredito grąžinimo dienai paskaičiuotą Grąžintiną sumą (ar jos dalį – jei Kredito gavėjas anksčiau laiko pageidauja grąžinti tik dalį Kredito). Jei grąžinimo dieną Grąžintina suma (ar jos dalis – jei Kredito gavėjas anksčiau laiko pageidauja grąžinti tik dalį Kredito) nesumokama, Kredito gavėjas, norėdamas grąžinti Kreditą anksčiau termino, privalo iš naujo kreiptis į Kredito davėją dėl tikslios grąžintinos sumos apskaičiavimo.
5.5. Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokėtina suma yra įskaitoma Kredito davėjo sąskaitų banke. Kredito gavėjas mokėjimo pavedimo paskirtyje privalo aiškiai nurodyti mokėjimo paskirtį (pvz., Kredito davėjo išrašytos sąskaitos numeris, Kredito sutarties numeris, paskirtis žodžiais ar pan.). Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, Kredito
davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti Kredito gavėjo valią.
5.6. Klientui Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai informavus Kredito davėją apie tai, kad nori grąžinti dalį Kredito anksčiau laiko, jei Šalys nesusitaria kitaip, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 5.2 punktu,
palūkanos ir kitos išlaidos yra mažinamos mažinat Įmokos dydį. Kai Kredito gavėjas grąžina dalį Kredito prieš terminą pažeisdamas Sutarties 5.5. punkte nustatytus informavimo ar mokėjimo
įsipareigojimus, gautos sumos bus naudojamos tolimesniems mokėjimams pagal sudarytą Grafiką padengti sumas dengiant Bendrųjų sąlygų 3.7 punkte nustatytu eiliškumu.
5.7. Kai Kredito gavėjas grąžina visą Kreditą prieš terminą, net ir pažeisdamas Sutarties 5.5. punkte nustatytus informavimo ar mokėjimo terminus, Kredito sutartis bus laikoma tinkamai įvykdyta ir
pasibaigusi, jeigu Kredito gavėjas tinkamai įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Šiuo atveju Kredito gavėjo sumokėtos sumos nelaikomos Kredito davėjo nepagrįstu praturtėjimu.
6. APSISPRENDIMO LAIKOTARPIS IR TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
6.1. Apsisprendimo laikotarpiu Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Kredito sutarties ir grąžinti Kredito davėjui išmokėtą Kreditą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių,
išlaidų ar kompensacijų, tarp jų ir Sutarties sudarymo mokesčio. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas jau yra sumokėjęs kokius nors su Kredito sutartimi susijusius mokesčius, Kredito gavėjui pasinaudojus teise Apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti Kredito sutarties, tokie sumokėti mokesčiai jam bus grąžinti.
6.2. Apsisprendimo laikotarpis prasideda nuo Kredito išmokėjimo dienos ir baigiasi po 2 (dviejų) kalendorinių dienų.
6.3. Kredito gavėjas, norėdamas Apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti Kredito sutarties, ne vėliau kaip iki Apsisprendimo laikotarpio pabaigos iš savo Specialiosiose sąlygose
nurodyto elektroninio pašto praneša apie tai Kredito davėjo Specialiosiose sąlygose nurodytu elektroniniu paštu ir grąžina Kredito davėjui jam išmokėtą Kreditą.
6.4. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Kredito sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos arba nuo dienos, kurią Kredito gavėjas gavo Kredito sutarties nuostatas ir kitas sąlygas bei informaciją, jeigu ta diena yra vėlesnė už Kredito sutarties sudarymo dieną, tokia tvarka:
6.4.1. iš savo Specialiosiose sąlygose nurodyto elektroninio pašto praneša apie tai Kredito davėjo jo Specialiosiose sąlygose nurodytu elektroniniu paštu;
6.4.2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Kredito sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos, grąžina Kredito davėjui Kreditą ir palūkanas,
susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas, iki Kredito grąžinimo dienos.
6.5. Kredito gavėjui pasinaudojus savo teise ir atsisakius Kredito sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kaip numatyta Kredito sutarties 6.4 punkte, Kredito davėjas turi teisę reikalauti iš
Kredito gavėjo kompensacijos už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius (jeigu tokių būtų).
7. KREDITO SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAI, NUTRAUKIMAS
7.1. Kredito sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos.
7.2. Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartis gali būti pakeista ir papildyta vienašališkai Kredito davėjo tuo atveju, jeigu:
· Sutarties pakeitimas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
· Kredito davėjo veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus;
· Kai tai būtina keičiant Kredito teikimo technologinius sprendimus ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Kredito davėjo teisinės padėties. Kredito gavėjas, nesutinkantis su Sutarties pakeitimais, turi teisę nutraukti Sutartį apie tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas informuodamas Kredito davėją elektroniniu paštu ir grąžindamas likusią išmokėto Kredito sumą, priskaičiuotas palūkanas ir kitus pagal Sutartį mokėtinus mokesčius.
7.3. Šalys susitaria, kad ateityje, po pirmojo Kredito sutarties tarp Šalių pasirašymo, Šalių susitarimai dėl naujo Kredito suteikimo, dėl Kredito padidinimo, dėl Sutarties pakeitimo ar papildymo, ir pan. Gali būti derinami ir sudaromi kitokia tvarka, nei sudarant Kredito sutartį pirmą kartą, tačiau tai neturi prieštarauti Bendrovės nustatytoms arba įstatymų leidžiamoms priemonėms (siunčiant suderintą tekstą elektroniniu paštu, o kitai šaliai jį aiškiai patvirtinant, pasirašant elektroniniu parašu Šalių suderintoje internetinėje svetainėje ir pan.). Kredito davėjas turi teisę naudoti Kredito gavėjo Specialiosiose sąlygose pateiktus kontaktinius duomenis tokių susitarimų tinkamam įforminimui.
7.4. Kai Kredito gavėjas išreiškia valią keisti Kredito sutartį dėl to, kad neturi galimybės ar dėl iš anksto žinomų priežasčių ateityje neturės galimybės tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal esamą Sutartį, Šalys gali susitarti dėl tam tikrų Specialiųjų sąlygų pakeitimo ir tuo tikslu pasirašyti priedą prie šios Sutarties ar sudaryti taikos sutartį, kuria iš esmės išsprendžiamas įsiskolinimo grąžinimo klausimas bei užkertamas kelias skolų išieškojimui dėl įsipareigojimų nevykdymo ateityje.
7.5. Kredito gavėjas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Kredito davėjas nepateikė informacijos arba pateikė klaidinančią informaciją apie Bendrą Kredito kainą, Bendros kredito kainos metinę normą,
palūkanas, kitus su Sutartimi susijusius mokesčius, Kredito grąžinimo terminą, teisę grąžinti Kreditą anksčiau termino, kitą teisės aktuose nustatytą informaciją, ir tai turėjo esminės įtakos Kredito gavėjo sprendimui sudaryti šią Sutartį, kurios kitomis aplinkybėmis jis nebūtų sudaręs. Apie Sutarties nutraukimą šiame punkte nurodytu pagrindu Kredito gavėjas turi iš savo Specialiosiose sąlygose nurodyto elektroninio pašto informuoti Kredito davėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
7.6. Kredito gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį, jei Kredito davėjas laiku neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Apie Sutarties nutraukimą Kredito gavėjas iš savo Specialiosiose sąlygose nurodyto elektroninio pašto informuoja Kredito davėją prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Nutraukus Sutartį Kredito gavėjas privalo grąžinti išmokėtą Kreditą, bet neprivalo mokėti Sutartyje numatytų palūkanų ar kitų susijusių mokesčių (išskyrus Patvirtinimo mokestį).
7.7. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti pilnai grąžinti visą negrąžintą Kreditą, priskaičiuotas palūkanas bei Specialiosiose sąlygose nustatytas
Įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, jeigu Kredito gavėjas pradelsė Įmoką ir:
7.7.1. Kredito gavėjas yra rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą Įmoką;
7.7.2. Įmoka pradelsta ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį ir jos suma ne mažesnė nei 10 proc. negrąžinto Kredito sumos arba Įmoka pradelsta ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius iš eilės;
7.7.3. Kredito gavėjas pradelstos Įmokos nepadengė per 2 (dvi) savaites nuo papildomo rašytinio pranešimo apie pradelstą mokėjimą pateikimo Kredito gavėjui dienos.
7.8. Šalys susitaria, kad papildomo pranešimo, nurodyto Sutarties 7.7.3 punkte, pateikimas taip pat yra ir pranešimas apie Sutarties nutraukimą ir Kredito davėjui nebus siunčiami atskiri pranešimai, ir
Sutartis bus laikoma nutraukta, jeigu pradelsta Įmoka nebus sumokėta iki 7.7.3 punkte nurodyto pranešimo įteikimo. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 8.6.1 punkte nurodyta terminui.
7.9. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai, įspėjęs Kredito gavėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų nutraukti šią Sutartį, jeigu:
7.9.1. Kredito gavėjas pažeidė Sutarties 4.1.2‒4.1.4, 4.1.8 punktus;
7.9.2. Paaiškėjo Sutarties 2.11.3, 2.11.5-2.13.7 punktuose nurodytos aplinkybės;
7.9.3. Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, taip pat tuo atveju, jeigu kyla pagrįsta grėsmė dėl tinkamo Kredito gavėjo įsipareigojimų vykdymo ir Kredito gavėjas nepateikė papildomų reikalaujamų įsipareigojimų užtikrinimo priemonių.
7.10. Tiek, kiek ši Sutartis ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas nenumato kitaip, Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas nepanaikina Kredito davėjo teisės toliau skaičiuoti Sutartyje
numatytas palūkanas iki pilno Kredito grąžinimo ir neatima Kredito davėjo teisės toliau skaičiuoti ir reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatytų Įsipareigojimų nevykdymo palūkanų ir kitų Sutartyje
nustatytų sumų bei nepanaikina Kredito gavėjo prievolės mokėti Kredito davėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas.
7.11. Jei Kredito sutartis nutraukiama Sutarties 7.7 ar 7.9 punktų pagrindais, Kredito gavėjas privalo grąžinti išmokėtą ir negrąžintą Kreditą, sumokėti visas susikaupusias ir nesumokėtas palūkanas, Įsipareigojimų nevykdymo palūkanas bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu ir skolos administravimu.Jei Kredito gavėjas laiku neįvykdo šio punkto prievolės, nuo visos reikalaujamos sumokėti sumos, neįskaičiuojant iki Sutarties nutraukimo susikaupusių Įsipareigojimų nevykdymo palūkanų,išlaidų, susijusių su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu ir skolos administravimu, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojamos Specialiosiose sąlygose nustatytos Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis, arba vienai iš
Šalių nusprendus, kad spręsti ginčą ar kitą nesutarimą derybomis yra netikslinga, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Vilniaus teismuose.
8.2. Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš Sutarties ar su ja susijusių santykių, turi teisę kreiptis į teismą arba į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją — Lietuvos banką. Kredito gavėjo kreipimasis į Lietuvos banką neatima Kredito gavėjo teisės kreiptis į teismą.
8.3. Kredito gavėjas, manydamas, kad Kredito davėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, atsirandančius iš Sutarties ar su ja susijusių santykių, ir ketinantis kreiptis dėl kilusio ginčo
nagrinėjimo į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis su skundu į Kredito davėją ir nurodyti ginčo aplinkybes bei savo reikalavimus.
8.4. Skundas Kredito davėjui yra pateikiamas Specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo elektroninio pašto adresu. Kredito davėjas Specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito gavėjo elektroniniu paštu pateikia Kredito gavėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais, jeigu tokių būtų. Išsami skundo nagrinėjimo tvarka ir terminai nustatomi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, Kredito davėjo patvirtintose Kreditų gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse, kurios yra skelbiamos Tinklalapyje, nustatyta tvarka.
8.5. Jeigu Kredito davėjo atsakymas į Kredito gavėjo skundą netenkina Kredito gavėjo arba jeigu nebuvo atsakyta, Kredito gavėjas dėl to paties ginčo dalyko turi teisę kreiptis į Lietuvos banką, kuris taip pat yra kompetentinga priežiūros institucija (esanti adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva, o Priežiūros tarnyba – adresu Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, Lietuva).
8.6. Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu ar SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, kurie yra pateikti Sutarties
Specialiosiose sąlygose, prilyginami rašytinės formos pranešimams:
8.6.1. gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 (dvylika) valandų;
8.6.2. gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 (dvylika) valandų;
8.6.3. gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos.
8.7. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis,nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo.
8.8. Šios Sutarties aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.9. Šalys patvirtina, kad bendru sutarimu padaryti Kredito sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama šios Kredito sutarties dalis ir Šalims turi įstatymo galią.
8.10. Kredito gavėjo patvirtinimai, pateikti Tinklapyje, taip pat pildant Paraišką kitais būdais, laikomi tinkamais, rašytine tvarka padarytais patvirtinimais, kurie saugomi prie Kredito gavėjo pateiktų duomenų.
8.11. Jeigu kuri nors šios Kredito sutarties sąlyga tampa negaliojanti ir/ar prieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams, kitos Kredito sutarties sąlygos lieka galioti toliau.