Bendrosios sąlygos

 Bendrosios Sąlygos

TF BANK AB VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

Galioja nuo 2023-07-28


1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Pagrindinės Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1.1. Anuitetas – Kredito grąžinimo skaičiavimo metodas, kai grąžinama Kredito dalis ir Palūkanos skaičiuojamos taip, kad kiekvieno mėnesio Įmokos būtų vienodos, iki kol Kreditas bus visiškai grąžintas.
1.1.2. Apsisprendimo laikotarpis – 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo Kredito pagal Sutartį išmokėjimo Klientui dienos ir per kurį Klientas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties ir grąžinti Bankui jam išmokėtą Kreditą nemokėdamas Palūkanų, jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.
1.1.3. Bendra kredito kaina – visos išlaidos, įskaitant Palūkanas ir bet kuriuos kitus mokesčius, kuriuos Klientas turi sumokėti Bankui pagal Sutartį. Bendra kredito kaina nurodyta Specialiosiose sąlygose. Bendra kredito kaina yra apskaičiuojama preziumuojant, kad Klientas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai ir neapima su Sutarties pažeidimu ar pakeitimu susijusių mokesčių.
1.1.4. Bendra kredito gavėjo mokama suma – Kredito ir Bendros kredito kainos suma, kurią privalo sumokėti Klientas pagal Sutartį, ir kuri nurodyta Specialiosiose sąlygose.
1.1.5. Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – Specialiosiose sąlygose nurodyta Bendra kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.
1.1.6. Bendrosios sąlygos – šios bendrosios Sutarties sąlygos su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Bendrosios sąlygos gali būti skelbiamos Tinklalapyje ir pridedamos prie Specialiųjų sąlygų kaip nuoroda. Tokiu atveju pasirašant Sutartį turi būti pasirašomos tik Specialiosios sąlygos.
1.1.7. Delspinigiai – pinigų suma, kurią Klientas turi mokėti Bankui, jeigu nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytas pinigines prievoles.
1.1.8. Įmoka – konkreti pinigų suma, susidedanti iš grąžinamos Kredito dalies ir Bendros kredito kainos dalies, kurią kas mėnesį Klientas moka Bankui. Įmokos dydis ir mokėjimo terminai nustatyti Specialiosiose sąlygose bei Mokėjimo grafike.
1.1.9. Kainininkas – Banko teikiamų paslaugų įkainiai, pateikiami Tinklalapyje. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Kainininke esančių paslaugų įkainius. Įkainių dydžių pasikeitimai ir informacija apie Kainininko pasikeitimus skelbiami Tinklalapyje.
1.1.10. Kredito gavėjas (Klientas) – fizinis asmuo, kuris (-i) asmeninėmis, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms su Banku sudarė Sutartį.
1.1.11. Kredito davėjas (Bankas) – TF Bank AB (publ), kodas: 556158-1041, registruotos buveinės adresas: PO Box 947, SE-501 10 Burosas, Švedija, korespondencijos adresas Lvivo g. 25, 3burės, LT-09320, Vilnius, tel. 1899, +370 700 800 25, el. p. info@tfbank.lt, Tinklalapio adresas: www.tfbank.lt.
1.1.12. Kreditas – pinigų suma eurais, kurią Bankas pagal konkrečias sąlygas suteikia Klientui kaip vartojimo kreditą, o Klientas įsipareigoja ją grąžinti (Klientui nesuteikiama galimybė naudotis jau grąžinta Kredito dalimi).
1.1.13. Kredito grąžinimo terminas – Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas terminas, per kurį Klientas privalo būti sumokėjęs Bankui Kreditą bei sumokėjęs kitus pagal Sutartį mokėtinus mokesčius.
1.1.14. Mokėjimo grafikas – Sutarties Specialiosiose sąlygose išdėstytas Kredito, Palūkanų, kitų mokesčių mokėjimo grafikas, kuriame nurodomos kiekvieną mėnesį grąžintinos Kredito dalies, priskaičiuotų Palūkanų, kitų mokesčių sumos, mokamos Bankui. Mokėjimo grafikas sudaromas laikantis Anuiteto metodo. Mokėjimo grafikas sudaromas taip, kad kiekviena mėnesio Įmoka būtų vienoda, todėl pirmosiomis Įmokomis Kredito suma gali būti nedengiama (nemokama), o jos mokėjimas – atidedamas, taip pat pirmoji Įmoka ir / ar paskutinė Įmoka gali būti mažesnė / didesnė. Atkreiptinas dėmesys, kad priklausomai nuo Kredito išmokėjimo tikslaus laiko, Įmokų dydžiai ir mokėjimų dienos gali skirtis nuo pateiktų Mokėjimo grafike. Įmokų mokėjimo tvarka nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 dalyje. Įmokos suma ir kiti klausimai dėl Mokėjimo grafiko pateikiami / atsakomi susisiekus su Banku telefonu 1899, +37052142310 (skambinantiems iš užsienio) ar el. paštu info@tfbank.lt.
1.1.15. Mėnesinė Įmokų mokėjimo diena (Mokėjimo diena) – Specialiosiose sąlygose ir Mokėjimo grafike nurodyta data, kada Klientas privalo sumokėti Įmoką.
1.1.16. Mėnesinis Sutarties administravimo mokestis – mėnesinis Kliento mokamas mokestis už Sutarties ir Įmokų administravimą, kuris turi būti mokamas taip, kaip nurodyta Specialiosiose sąlygose ir Mokėjimo grafike.
1.1.17. Metinė Kredito palūkanų norma (Palūkanos) – metinės fiksuotos mokėjimo (pelno) palūkanos, kurias Klientas įsipareigoja mokėti už suteiktą Kreditą. Palūkanos skaičiuojamos Sutarties galiojimo metu nuo negrąžintos Kredito sumos. Skaičiuojant Palūkanas laikoma, kad metai turi 360 (tris šimtus šešiasdešimt) kalendorinių dienų, o mėnuo turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Palūkanos skaičiuojamos iki dienos, kada visas Kreditas yra faktiškai grąžinamas. Metinė Kredito palūkanų norma išreikšta fiksuotu dydžiu, taikomu išmokėtai Kredito daliai visu Sutarties laikotarpiu ir nurodoma Specialiosiose sąlygose.
1.1.18. Savitarna – internetu pasiekiama Banko informacinė sistema, kurioje Banko Klientas gali susipažinti su sutartimis, sudarytomis su Banku, apmokėti įmokas, keisti kontaktinius duomenis, pateikti užklausą ir / ar naudotis kitomis Banko elektroninėmis paslaugomis, kurias teikia Bankas (pasiekiama Tinklalapyje https://savitarna.tfbank.lt/login).
1.1.19. Sutartis – ši vartojimo kredito sutartis, sudaryta tarp Banko ir Kliento, kurią sudaro Specialiosios ir Bendrosios sąlygos, Mokėjimo grafikas, įskaitant visus priedus ir pakeitimus. Šalys, siekdamos įgyvendinti Sutartį, taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, TF Bank AB Privatumo politika (skelbiama Tinklalapyje https://tfbank.lt/privatumo-politika). Bendrosios sąlygos taikomos visiems Sutarties pagrindu sudarytiems susitarimams, jeigu konkrečiu susitarimu Bendrosios sąlygos nepakeičiamos.
1.1.20. Sutarties sudarymo mokestis – vienkartinis Kliento mokamas mokestis už Sutarties sudarymą, kuris turi būti mokamas taip, kaip nurodyta Specialiosiose sąlygose ir Mokėjimo grafike.
1.1.21. Specialiosios sąlygos – šios Sutarties sąlygos, kuriose, be kita ko, nustatoma Bendra Kredito gavėjo mokama suma, Kredito suma, Bendra kredito kaina, Įmokų dydis ir skaičius, Kredito grąžinimo terminas ir kitos sąlygos.
1.1.22. Šalis (Šalys)– Bankas ir / arba Klientas.
1.1.23. Tinklalapis – Banko internetinė svetainė adresu www.tfbank.lt.
2. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Ši Sutartis sudaroma tarp Banko ir Kliento, ir ja Bankas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikti Klientui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Kreditą, o Klientas įsipareigoja grąžinti gautą Kreditą, mokėti su juo susijusius mokesčius bei vykdyti kitus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
3. BENDROS VARTOJIMO KREDITO KAINOS METINĖS NORMOS APSKAIČIAVIMO TVARKA
3.1. Skaičiuojant BVKKMN nustatoma bendra vartojimo kredito kaina Klientui. BVKKMN apskaičiavimo prielaidos:
3.1.1. Sutartis galios Sutartyje nustatytą laikotarpį;
3.1.2. Šalys vykdys savo įsipareigojimus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;
3.1.3. Palūkanų norma ir kiti su Sutartimi susiję mokesčiai, kurie yra žinomi Bankui, nekis ir bus taikomi iki Sutarties galiojimo pabaigos;
3.1.4. Kreditas suteikiamas iš karto ir visas;
3.1.5. su Įmokų mokėjimu susiję mokėjimo paslaugų teikėjo taikomi mokesčiai į BVKKMN neįskaičiuojami, kadangi Bankas Sutarties sudarymo metu jų negali įvertinti;
3.1.6. pagal Sutartį taikomi Delspinigiai, Kainininke esantys mokesčiai į BVKKMN neįskaičiuojami.
4. KREDITO SUTEIKIMO TVARKA
4.1. Klientui pasirinkus gauti Kreditą pavedimu, Bankas Kredito lėšas išmoka į Kliento sąskaitą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose.
4.2. Klientui pasirinkus Kreditą refinansavimo tikslams, Bankas Kredito lėšas perveda tiesiogiai vartojimo kredito davėjui, kurio vartojimo kreditą Bankas refinansuoja. Šiuo atveju Bankas įvykdys Kliento nurodymą dėl lėšų pervedimo, todėl Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Banko suteiktas Kreditas nebus panaudotas kitiems nei refinansavimo tikslams.
4.3. Bankui nustačius Kliento tapatybę, atlikus Kliento kreditingumo vertinimą, Klientui tinkamai pasirašius Sutartį ir kitus jam pateiktus dokumentus, Bankas išmoka Kreditą Specialiosiose sąlygose nurodyta tvarka.
4.4. Bankas turi teisę atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu paaiškėjo bent viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:
4.4.1. Klientas, mokėdamas patvirtinimo mokestį (jei taikoma), neužtikrino, kad būtų perduotas jo asmens kodas;
4.4.2. Klientas netinkamai pasirašė jam pateiktus dokumentus;
4.4.3. Klientas nesutiko būti identifikuojamas Banko nustatytomis ir įstatymų leidžiamomis priemonėmis, neatliko būtinų veiksmų tapatybės nustatymui ir / ar Bankas neturi galimybės nustatyti Kliento tapatybės;
4.4.4. Klientas nurodė melagingas ar žinomai neteisingas aplinkybes apie save, savo sutuoktinį, savo ar savo šeimos finansinę padėtį;
4.4.5. paaiškėjo aplinkybės, patvirtinančios, kad Kreditas nebus laiku ir tinkamai grąžintas;
4.4.6. paaiškėja kitos esminės aplinkybės, dėl kurių Kliento galimybės įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus iš esmės pablogėja.
4.5. Jei Sutartį su Banku sudaro asmenų daugetas, t. y. 2 (du) ar daugiau bendraskolių:
4.5.1. Sutarties sąlygos taikomos visiems Klientams (bendraskoliams);
4.5.2. Klientai (bendraskoliai) turi teisę paimti Kreditą tiek visi kartu, tiek kiekvienas atskirai;
4.5.3. Klientų (bendraskolių) atsakomybė pagal Sutartį yra solidari, t. y. Bankas turi teisę reikalauti, kad visas ar dalį prievolių, kylančių iš Sutarties, įvykdytų visi Klientai (bendraskoliai) bendrai ar bet kuris iš jų atskirai.
5. SUTARTYJE NUSTATYTŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA
5.1. Įmokos ir kiti pagal Sutartį mokėtini mokesčiai, turi būti mokami Specialiosiose sąlygose bei Mokėjimo grafike nustatytais terminais ir nustatytais dydžiais.
5.2. Įmokos turi būti mokamos į Banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Mokėjimo nurodyme Klientas privalo nurodyti Banką, Kliento vardą, pavardę, asmens kodą, mokėjimo paskirtyje Klientas privalo nurodyti Sutarties numerį. Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, Bankas turi teisę mokėjimą įskaityti atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti Kliento valią. Įmokos gali būti mokamos ir kitais, Banko nurodytais būdais.
5.3. Įmoka laikoma sumokėta nuo jos įskaitymo į Banko sąskaitą momento. Įmokos turi būti mokamos eurais.
5.4. Jei Klientas pagal Sutarties sąlygas laiku nesumoka Įmokos, Klientas už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio Delspinigius, tačiau ne ilgiau kaip už bendrą 180 (vieno šimto aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį, skaičiuojamą kiekvienam pradelstam mokėjimui atskirai, pradedant nuo atitinkamos mokėjimo pradelsimo dienos.
5.5. Mokėjimų pagal Sutartį įskaitymo eiliškumas: pirmąja eile padengiamos Banko išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu ir priskaičiuoti Delspinigiai, antrąja eile – Mėnesinis Sutarties administravimo mokestis ir / ar kiti mokėjimai pagal Sutartį, trečiąja eile – Palūkanos, ketvirtąja eile – Kreditas.
5.6. Vykdydamas Sutartį Klientas gali patirti papildomų išlaidų. Visas su prievolių pagal Sutartį įvykdymu susijusias išlaidas turi apmokėti Klientas. Visos išlaidos, susijusios su mokėjimų atlikimu ar netinkamu jų atlikimu, tenka Klientui.
6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Klientas įsipareigoja:
6.1.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku mokėti Įmokas bei įvykdyti visus kitus Sutartyje numatytus Kliento įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių (jei taikoma) pateikimą teisės aktų numatyta tvarka;
6.1.2. Klientas privalo suėjus Mokėjimo dienai pervesti nustatytą Įmoką į Banko sąskaitą ar sumokėti ją kitu Banko nurodytu būdu;
6.1.3. atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti dokumentus savo tapatybės nustatymui, pateikti Bankui teisingus duomenis apie save ir savo bei savo šeimos narius (sutuoktinio, jei taikoma), finansinę padėtį, turimus finansinius įsipareigojimus, visą kitą Banko prašomą informaciją, kuri gali turėti esminės reikšmės Sutarties sudarymui, vykdymui, galiojimui bei pasibaigimui. Padariniai, kilę dėl neteisingų duomenų pateikimo, tenka Klientui;
6.1.4. Bankui pateikus rašytinę užklausą, pateikti Bankui prašomus duomenis ir dokumentus per Banko nustatytą terminą;
6.1.5. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo laikotarpiu Klientas neprisiims jokių reikšmingų finansinių įsipareigojimų, turinčių ar galinčių turėti neigiamos įtakos Sutarties vykdymui. Šio reikalavimo nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;
6.1.6. be rašytinio Banko sutikimo, neperleisti iš Sutarties kylančių savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims;
6.1.7. ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti Banką apie pasikeitusius savo duomenis, nurodytus sudarant ir vykdant Sutartį: telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, taip pat apie vardo, pavardės, darbovietės pasikeitimus, kitus duomenų pasikeitimus;
6.1.8. atlyginti Bankui nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, bei visas Banko išlaidas, atsiradusias dėl įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, susijusias su ikiteisminiu bei teisminiu skolos išieškojimu bei kitas Banko patirtas išlaidas;
6.1.9. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo, raštu pranešti Bankui apie tai, kad:
6.1.9.1. Klientas negali laiku ir tinkamai vykdyti bet kokių mokėjimų pagal Sutartį bei tinkamai ir laiku vykdyti kitų įsipareigojimų pagal Sutartį;
6.1.9.2. areštuojama Kliento sąskaita bet kuriame banke ir / ar kitoje mokėjimo paslaugas teikiančioje įstaigoje, Kliento atžvilgiu pradėti išieškojimo veiksmai;
6.1.9.3. atsiranda kitos aplinkybės, galinčios turėti esminės neigiamos įtakos Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamam vykdymui, įskaitant aplinkybes nurodytas Sutarties 6.1.5 punkte;
6.1.10. Bankas turi teisę reikalauti Sutarties 6.1.7 ir 6.1.9 punktuose nurodytų aplinkybių pasikeitimą patvirtinančių įrodymų, o Klientas privalo pateikti tokius įrodymus Banko prašymu, nebent yra teisinis atsisakymo pagrindas;
6.1.11. informuoti Banką, jeigu Klientas sudarymas ar vykdydamas Sutartį veikia per atstovą ar naudojasi trečiųjų asmenų pagalba.
6.2. Klientas turi teisę:
6.2.1. nutraukti Sutartį joje ar teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais;
6.2.2. pasinaudoti Apsisprendimo laikotarpiu, atsisakant Sutarties joje nustatyta tvarka;
6.2.3. grąžinti Kreditą ar jo dalį anksčiau Sutartyje nustatyto termino Sutartyje nustatyta tvarka ir pasinaudoti teise į Bendros kredito kainos sumažinimą šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis;
6.2.4. Sutarties galiojimo laiku nemokamai gauti Mokėjimo grafiką;
6.2.5. Sutarties galiojimo laiku naudotis Savitarna;
6.2.6. laiku nesumokėjus Įmokų, pasiūlyti įsiskolinimo padengimo būdus ar papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones;
6.2.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu prašyti atidėti Įmokų, išskyrus Palūkanas, mokėjimą prašyme nurodytam, bet ne ilgesniam kaip 3 (trijų) mėnesių, laikotarpiui, esant Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme (toliau – VKĮ) nurodytoms aplinkybėms. Prašymo forma, kurioje nurodytos VKĮ įtvirtintos aplinkybės, pateikiama Tinklalapyje;
6.2.8. prašyti duoti oficialią Banko pažymą, skirtą informuoti trečiuosius asmenis apie Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą. Pažymų išdavimo kainos nurodytos Kainininke. Už pažymas atsiskaitoma iki jų išdavimo.
6.3. Bankas įsipareigoja:
6.3.1. Sutartyje nustatyta tvarka išmokėti Kreditą;
6.3.2. prieš 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti Klientą Specialiosiose sąlygose jo nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu apie tai, jog pasikeis Banko rekvizitai;
6.3.3. informuoti Klientą kontaktiniu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie Banko pakeistas / papildytas Sutarties Bendrąsias sąlygas;
6.3.4. užtikrinti teisės aktuose nustatytų Kliento, jei taikoma – jo sutuoktinio, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą ir tinkamą bei teisėtą tokių duomenų tvarkymą;
6.3.5. vykdyti VKĮ bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
6.4. Bankas turi teisę:
6.4.1. vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties 7 dalyje nustatytais atvejais;
6.4.2. įvertinti Kliento kreditingumą ir visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti Kreditą, jei yra pagrįsta prielaida, jog Klientas nesugebės laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
6.4.3. atsisakyti suteikti kreditą, jeigu paaiškėja, jog Kliento pareiškimai yra neatitinkantys tikrovės ir / ar Bankui pateikta informacija ar dokumentai yra melagingi, klaidinantys ar suklastoti;
6.4.4. vykdant veiklą pasitelkti trečiuosius asmenis;
6.4.5. teisės aktuose numatyta tvarka perleisti visus ar dalį reikalavimų, kylančių iš Sutarties, trečiajam asmeniui be Kliento sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokį sutikimą privaloma gauti. Perleidžiant teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti perleidžiamos asmens duomenų valdytojo teisės ir pareigos, numatytos Sutartyje. Tokiu atveju Klientas ir toliau atliks mokėjimus į Banko sąskaitą, kaip numatyta Sutartyje, ar kitu Banko nurodytu būdu;
6.4.6. įkeisti tretiesiems asmenims iš Sutarties kylančius reikalavimus;
6.4.7. perduoti Kliento duomenis ir faktą, kad Klientas nevykdo ir / ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus Bankui, jungtines skolininkų duomenų bazes tvarkantiems asmenims, jei Įmoką ar jos dalį vėluojama sumokėti ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
6.4.8. be atskiro Kliento sutikimo teikti informaciją apie Klientą tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais;
6.4.9. vienašališkai keisti Kainininke nurodytas kainas;
6.4.10. kitas Sutartyje ir taikomuose teisės aktuose numatytas teises.
7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
7.2. Sutartis gali būti pakeista, papildyta, ar nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, taip pat Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.
7.3. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti / papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas, jei tokie pakeitimai yra būtini dėl Banko naudojamos programinės / techninės įrangos pakeitimo ar atnaujinimo, organizacijos restruktūrizavimo, susiję su galiojančių teisės aktų pakeitimais ar naujų teisės aktų priėmimu, dėl Banko veiklą prižiūrinčių institucijų gautus nurodymus, ar dėl kitų svarbių priežasčių. Visi šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka atlikti pakeitimai yra privalomi Klientui ir galioja visoms su Klientu sudarytoms sutartims ir susitarimams. Kliento informavimo terminai nurodyti Sutarties 6.3. punkte. Jei Klientas nesutinka su Sutarties pakeitimais, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas informuodamas Banką elektroniniu paštu ir iki nutraukimo dienos įvykdydamas visus finansinius įsipareigojimus, numatytus Sutartyje (išmokėto Kredito, Palūkanų ir kitų mokesčių pagal Sutartį sumokėjimas Bankui).
7.4. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Kliento mokėjimas pagal Sutartį pradelstas ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 % negrąžintos Kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius iš eilės ir pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per 2 (dvi) savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo Klientui.
7.5. Bankas turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį, jei paaiškėja Sutarties 4.4., 6.1.3., 6.1.5. punkte nurodytos aplinkybės.
7.6. Šalys gali susitarti dėl atidėto mokėjimo arba keisti Kredito grąžinimo metodą, kai Klientas jau nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu toks susitarimas padės išvengti skolų išieškojimo dėl įsipareigojimų nevykdymo ir tokiu susitarimu nustatomos ne blogesnės sąlygos, negu nustatytos Sutartyje.
7.7. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Bankas nepateikė informacijos arba pateikė klaidinančią informaciją apie Bendrą Kredito kainą, BVKKMN, Palūkanas, kitus su Sutartimi susijusius mokesčius, kitą teisės aktuose nustatytą informaciją, ir tai turėjo esminės įtakos Kliento sprendimui sudaryti šią Sutartį, kurios kitomis aplinkybėmis jis nebūtų sudaręs. Apie Sutarties nutraukimą šiame punkte nurodytu pagrindu Klientas turi iš savo Specialiosiose sąlygose nurodyto elektroninio pašto informuoti Banką prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
7.8. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga tampa negaliojanti ir / ar prieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams, kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau ir turi būti vykdomos.
7.9. Šalys susitaria, kad ateityje, po pirmosios Sutarties tarp Šalių pasirašymo, Šalių susitarimai dėl naujo Kredito suteikimo, dėl Kredito padidinimo, dėl Sutarties pakeitimo ar papildymo, ir pan., gali būti derinami ir sudaromi kitokia tvarka, nei sudarant Sutartį pirmą kartą, tačiau tai neturi prieštarauti Banko nustatytoms arba teisės aktų leidžiamoms priemonėms (siunčiant suderintą tekstą elektroniniu paštu, o kitai Šaliai jį aiškiai patvirtinant, pasirašant elektroniniu parašu ir pan.). Klientas atskiru susitarimu su Banku gali gauti naują (papildomą) vartojimo kreditą – padidinti savo bendrą įsipareigojimų apimtį pagal Sutartį. Tokiu atveju Sutartis papildoma / pakeičiama atskirame susitarime numatyta suma. Bankas turi teisę naudoti Kliento Sutartyje pateiktus kontaktinius duomenis tokių susitarimų tinkamam įforminimui.
8. APSISPRENDIMO LAIKOTARPIS
8.1. Klientas, norėdamas Apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos iš Sutartyje nurodyto elektroninio pašto praneša apie tai Bankui telefonu 1899 arba elektroniniu paštu info@tfbank.lt ir grąžina Bankui Klientui suteiktą Kreditą. Klientui negrąžinus Kredito sumos per nurodytą terminą, laikoma, kad Klientas savo teise Apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti Sutarties nepasinaudojo.
8.2. Jeigu Klientas Apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoja teise atsisakyti Sutarties, be jokių papildomų įsipareigojimų nutrūksta ir su Sutartimi susijusi papildomų paslaugų, kurias teikia Bankas arba trečioji šalis pagal jos ir Banko sutartį, teikimo sutartis.
9. SUTARTIES ATSISAKYMAS
9.1. Klientas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:
9.1.1. nuo Sutarties sudarymo dienos;
9.1.2. nuo dienos, kurią Klientas gavo Sutarties nuostatas ir sąlygas, jeigu ta diena yra vėlesnė už Sutarties 9.1.1 punkte nurodytąją.
9.2. Jei Klientas pasinaudoja teise atsisakyti Sutarties, jis:
9.2.1. Sutarties atsisako iki Sutarties 9.1. punkte nustatyto termino, praneša apie tai Bankui. Laikoma, kad Klientas tinkamai įvykdė šiame punkte nustatytą pareigą informuoti, jeigu šis pranešimas, pateiktas Bankui raštu iš Sutartyje nurodyto elektroninio pašto ir išsiunčiamas iki Sutarties 9.1. punkte nustatyto termino pabaigos; ir
9.2.2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Bankui dienos, grąžina Bankui Kreditą ir Palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas, iki Kredito grąžinimo dienos. Palūkanos apskaičiuojamos pagal Sutartyje nustatytą Palūkanų normą. Sutarties atsisakymo atveju Bankas turi teisę reikalauti sumokėti kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius.
9.3. Jeigu Klientas Bankui pranešė apie Sutarties atsisakymą, tačiau per Sutarties 9.2.2. punkte nurodytą terminą negrąžina Bankui Kredito ir Palūkanų, Sutartis lieka galioti ir turi būti vykdoma.
9.4. Jeigu Klientas pasinaudoja teise atsisakyti Sutarties, be jokių papildomų įsipareigojimų nutrūksta ir su Sutartimi susijusi papildomų paslaugų, kurias teikia Bankas arba trečioji šalis pagal jos ir Banko sutartį, teikimo sutartis.
10. KREDITO GRĄŽINIMAS ANKSČIAU NUSTATYTO TERMINO
10.1. Klientas turi teisę bet kuriuo metu iki Specialiosiose sąlygose nustatyto Kredito grąžinimo termino pabaigos įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį anksčiau Sutartyje nustatyto termino.
10.2. Apie ketinimą grąžinti visą ar dalį Kredito anksčiau Sutartyje nustatyto termino Klientas turi pranešti Bankui raštu, užpildydamas prašymą, prašymo forma skelbiama Tinklalapyje, ar kitu Šalių suderintu būdu – raštu, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki Kredito ar jo dalies išankstinio grąžinimo dienos, nurodydamas Kredito ar jo dalies grąžinimo datą ir norimą iš anksto grąžinti sumą arba ketinimą grąžinti visą Kreditą. Užpildyta prašymo forma ar kitas rašytinis pranešimas turi būti atsiųstas iš Kliento elektroninio pašto, nurodyto Sutartyje, į Banko elektroninį paštą. Jei Klientas, ketina grąžinti visą Kreditą, Bankas paskaičiuos ir Klientui pateiks planuojamai grąžinimo dienai apskaičiuotą grąžintiną sumą. Jei grąžinimo dieną grąžintina suma nesumokama, Klientas privalo toliau vykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatyta tvarka, o norėdamas grąžinti Kreditą ar jo dalį anksčiau termino, privalo iš naujo kreiptis į Banką.
10.3. Klientui iš anksto grąžinus Kredito dalį, Klientas turi teisę į Bendros kredito kainos sumažinimą. Iš anksto grąžinus Kredito dalį Bendros kredito kainos sumažinimas įgyvendinamas mažinant Įmokos dydį, bet nekeičiant Kredito grąžinimo termino. Esant atskiram Kliento prašymui raštu, Bendros kredito kainos sumažinimas gali būti įgyvendinamas ir trumpinant Kredito grąžinimo terminą, bet nekeičiant Įmokos dydžio.
10.4. Jei Klientas nesikreipė į Banką Sutarties 10.2 punkte nustatyta tvarka ir atlikdamas mokėjimą nenurodė, kaip turėtų būti panaudota jo pervedama suma, Bankas gautą įmoką administruoja tokia tvarka: jei Klientas turi neįvykdytų įsipareigojimų pagal Sutartį, gauta suma nėra laikoma permoka ir Bankas turi teisę gautą sumą įskaityti artimiausios Įmokos(-ų) Kredito dalies dengimui, toliau taikomas 10.3. punktas dėl Bendros kredito kainos sumažinimo.
10.5. Klientui per bet kurį 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį iš anksto grąžinus Kreditą ar jo dalį, viršijančią 2 320 eurų, Bankas turi teisę reikalauti, kad Klientas sumokėtų kompensaciją, kaip numatyta VKĮ. Kompensacija Bankui yra 1 % nuo anksčiau nustatyto termino grąžinamos Kredito dalies, jeigu laikotarpis nuo Kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki Sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip 1 (vieni) metai. Kitais atvejais kompensacija Bankui yra 0,5 % nuo anksčiau nustatyto termino grąžinamos Kredito dalies. Kompensacija Bankui skaičiuojama nuo iš anksto grąžinamos Kredito dalies, viršijančios 2 320 eurų.
11. SUTARTIES NEVYKDYMO PASEKMĖS
11.1. Klientas, praleidęs terminą sumokėti Įmoką, už kiekvieną vėlavimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos turi Bankui mokėti Delspinigius. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Kliento nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.
11.2. Bankui nutraukus Sutartį dėl Kliento kaltės, Bankas turi teisę reikalauti atlyginti patirtus nuostolius (negautas pajamas), kurių dydis atitinka Banko pagal Sutartį negautų mokėjimo (pelno) palūkanų dydį.
11.3. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Banko kaltės, Bankas privalo atlyginti Klientui visus dėl to patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.
11.4. Sutarties nutraukimas, neatleidžia Šalių nuo iki Sutarties nutraukimo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Bankui nutraukus Sutartį, Klientas privalo sumokėti visas nesumokėtas pagal Sutartį Įmokas ir iki Sutarties nutraukimo ir po nutraukimo priskaičiuotus Delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu ir skolos administravimu.
11.5. Klientui tinkamai ir laiku nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, Bankas turi teisę pradėti skolos išieškojimo procedūras. Bankas turi teisę pasitelkti skolų išieškojimo įmones, kurios imsis visų teisinių priemonių išieškoti skolą. Duomenys apie įsiskolinimą bus perduoti jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkantiems asmenims, tai pablogins Kliento kredito istoriją ir apribos galimybes gauti finansavimą ateityje. Kokiems asmenims ir kokie duomenys bus perduodami, detaliau nurodyta Banko Privatumo politikoje. Skaičiuojant prievolių pažeidimo terminus, skaičiuojamas kalendorinis dienų skaičius.
12. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
12.1. Šalys siekia kilusius ginčus išspręsti derybomis. Jei Šalys dėl ginčo nesusitaria, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje.
12.2. Klientas, manydamas, kad Bankas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, atsirandančius iš Sutarties ar su ja susijusių santykių, privalo raštu kreiptis su skundu į Banką ir nurodyti ginčo aplinkybes bei savo reikalavimus. Skundas Bankui yra pateikiamas Specialiosiose sąlygose nurodytu Banko elektroninio pašto adresu. Bankas Specialiosiose sąlygose nurodytu Kliento elektroniniu paštu pateikia Klientui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais, jeigu tokių būtų. Išsami skundo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka ir terminai nurodyti Banko patvirtintose Skundų nagrinėjimo taisyklėse, kurios skelbiamos Tinklalapyje, nustatyta tvarka. Jeigu Banko atsakymas į Kliento skundą netenkina Kliento arba jeigu nebuvo atsakyta, Klientas dėl to paties ginčo dalyko turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Lietuvos banką (adresu Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. p. info@lb.lt).
13. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
13.1. Tvarkydamas asmens duomenis Bankas vadovaujasi taikomų teisės aktų nuostatomis ir Banko Privatumo politika. Banko Privatumo politikoje, be kita ko, detalizuojami duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektų teisės, ginčų dėl asmens duomenų tvarkymo tvarka ir kt.
14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1. Sutartis gali būti sudaroma pasirašant fiziniu parašu (pasirašant popierinę Sutartį), kvalifikuotu elektroniniu parašu, kitomis Banko įdiegtomis ir leidžiamomis priemonėmis. Jei Sutartis pasirašoma kitu būdu nei Banko įdiegtos ir leidžiamos priemonės, Klientas įsipareigoja pateikti Bankui savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Sudarant Sutartį elektroniniu būdu, Klientas patvirtina savo valią bei Sutarties tekstą elektroninėmis priemonėmis. Šalys susitaria, jog šiais veiksmais patvirtinta Sutartis yra laikoma dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir Sutartis, patvirtinta Kliento fiziniu parašu.
14.2. Jeigu Kliento pageidavimu Sutartis sudaroma naudojant kurjerio paslaugas, Sutartis laikoma sudaryta atlikus parengiamuosius veiksmus elektroninėje erdvėje bei Klientui pateikus savo asmens dokumento kopiją ir pasirašius kurjerio pristatytą Sutartį.
14.3. Sutartis pasirašoma dviem vienodais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną Bankui ir Klientui.
14.4. Bankas turi teisę Klientą informuoti apie Sutarties vykdymą siųsdamas pranešimus Sutartyje nurodytais Kliento kontaktiniais duomenimis. Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu ar SMS žinute / žinute per mobiliąsias aplikacijas mobiliojo telefono numeriu, kurie yra pateikti Sutarties Specialiosiose sąlygose, prilyginami rašytinės formos pranešimams:
14.4.1. gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 (dvylika) valandų;
14.4.2. gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 (dvylika) valandų;
14.4.3. gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos.
14.5. Pranešimai Klientui paprastai siunčiami neregistruotu laišku paskutiniais Kliento nurodytais adresais. Pažeidus Sutarties 6.1.7. punkto reikalavimus, Klientas prisiima Banko siunčiamų pranešimų negavimo riziką, o Bankas laikomas tinkamai informavęs Klientą.
15. KLIENTO PATVIRTINIMAI:
15.1. Klientas papildomai patvirtina, kad:
15.1.1. Sutartis sudaryta Kliento pateiktos informacijos paraiškoje vartojimo kreditui gauti, bei informacijos, gautos raštu (Kliento elektroniniu paštu), telefonu pagrindu. Informacija, pateikta paraiškoje ir kitais nurodytais būdais yra teisinga ir atitinka Kliento finansinę situaciją, įskaitant aplinkybes apie galimą pajamų sumažėjimą ateityje;
15.1.2. jei Klientas yra susituokęs ir Kreditas imamas asmeninių, t. y. ne šeimos, poreikių tenkinimui, jis taip pat patvirtina, kad ši Sutartis yra sudaroma esant sutuoktinio sutikimui;
15.1.3. jei Klientas yra susituokęs ir Kreditas imamas šeimos poreikių tenkinimui, Klientas privalo nurodyti savo sutuoktinio kontaktinius duomenis ir įsipareigoja užtikrinti, kad būtų pateikti visi reikalingi duomenys ir sutikimai, reikalingi kreditingumui įvertinti ir Sutarčiai sudaryti bei vykdyti;
15.1.4. Klientas perskaitė jam pateiktą Standartinę informaciją apie vartojimo kreditą iki šios Sutarties sudarymo momento ir galėjo užduoti klausimus Bankui;
15.1.5. iki Sutarties pasirašymo pranešė Bankui apie visus egzistuojančius Kliento finansinius įsipareigojimus, turto apribojimus ir kitas aplinkybes, reikšmingas šios Sutarties vykdymui (įskaitant aplinkybes apie galimą pajamų sumažėjimą ateityje);
15.1.6. šios Sutarties sudarymas ir joje nustatytų Kliento prievolių vykdymas neprieštarauja jokio teisės akto nuostatoms ar sandorio, kurio šalimi yra Klientas, sąlygoms bei nėra jokių teisinių kliūčių, apribojimų ar draudimų sudaryti šią Sutartį;
15.1.7. nevyksta jokie teisminiai ar arbitražiniai ginčai, Klientas nedalyvauja administraciniuose ar kituose procesuose, kurių baigtis galėtų turėti neigiamos įtakos Kliento sugebėjimui vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, taip pat nėra jokio pagrindo manyti, kad tokie ginčai ar procesai bus pradėti ateityje, išskyrus procesus, apie kuriuos Klientas iki Sutarties pasirašymo dienos raštu informavo Banką;
15.1.8. yra susipažinęs su Privatumo politikoje nustatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir tvarka ir jam, bei, jei taikoma, jo sutuoktiniui, yra žinoma, kad Bankas, siekdamas įvertinti (įskaitant vėlesnius vertinimus Sutarties vykdymo eigoje) Kliento kreditingumą, renka ir tvarko duomenis, kuriuos Bankas gauna iš valstybės ir / arba privačių organizacijų (įmonių, įstaigų, institucijų) apie Klientą, Kliento ar, kai taikoma, Kliento šeimos (t. y., Kliento ir jo sutuoktinio) finansinius įsipareigojimus, pajamas ir jo turimą turtą;
15.1.9. Klientas yra susipažinęs su Banko paslaugų įkainiais, pateikiamais Kainininke, ir yra informuotas, kad Kainininkas ir jo pakeitimai skelbiami Tinklalapyje;
15.1.10. Klientas sutinka, kad Bankas pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo;
15.1.11. nėra pradėtos jokios teisinės procedūros dėl Kliento veiksnumo apribojimo.