Privatumo politika


Privatumo politika

TF BANK AB PRIVATUMO POLITIKA

Galioja nuo 2023-07-12

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. 1.1 TF Bank AB (toliau – TF Bank) vertina Jūsų privatumą, todėl mes parengėme šią TF Bank AB Privatumo politiką, kurioje paaiškiname, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kaip šiuos duomenis tvarkome ir kam perduodame, kokios yra Jūsų teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 

 1. 1.2 TF Bank savo veikloje tvarkydamas asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir kitų asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų, užtikrina asmens duomenų konfidencialumą ir įgyvendina tinkamas technines bei organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jų atskleidimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto jų tvarkymo.

 

 1. 1.3 TF Bank, tvarkydamas asmens duomenis, pasitelkia duomenų tvarkytojus ir imasi būtinų priemonių, kad tokie duomenų tvarkytojai tvarkytų asmens duomenis pagal TB Bank dokumentais įformintus nurodymus, laikydamiesi būtinų ir pakankamų saugumo priemonių bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

 

 1. 1.4 TF Bank turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią TF Bank AB Privatumo politiką, todėl rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti TF Bank interneto svetainėje (https://tfbank.lt/privatumo-politika), kurioje Jūs rasite naujausią politikos redakciją.

 

II. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 1. 2.1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, leidžianti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti Klientą.

 

 1. 2.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija ar operacijų seka, kaip, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgavimas, susipažinimas, naudojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 

 1. 2.3. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.

 

 1. 2.4. Duomenų valdytojas – Jūsų pateikiamų Asmens duomenų valdytojas yra TF Bank AB (publ), kodas 556158-1041, korespondencijos adresas: PO Box 947, SE-501 10 Borås, Švedija, tel. +46 33 722 35 00.

 

 1. 2.5. Interneto svetainė – www.tfbank.lt.

 

 1. 2.6. Klientas (Jūs) – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis TF Bank Paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Paslaugomis, šių Paslaugų naudotojais ar dalykiniais santykiais su TF Bank. Jeigu Klientas pateikia TF Bank kitų asmenų (pvz., sutuoktinio) Asmens duomenis, Klientas privalo tinkamai supažindinti šiuos asmenis su šia Politika ir pateikti jiems visą Politikoje esančią informaciją. Jeigu Klientas neįgyvendina šios pareigos, Klientas privalo atlyginti visą dėl šios pareigos pažeidimo TF Bank patirtą žalą.

 

 1. 2.7. Paslaugos – TF Bank AB ir TF Bank AB partnerių TF Bank AB vardu teikiamos paslaugos ar produktai.

 

 1. 2.8. Politika – ši TF Bank AB Privatumo politika.

 

 1. 2.9. TF Bank AB grupė – tai Švedijoje įsteigtas juridinis asmuo TF Bank AB (publ.) ir visi TF Bank AB (publ.) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys, įskaitant UAB TFB Service (juridinio asmens kodas 304785170).

 

III. TVARKOMI KLIENTO DUOMENYS

 1. 3.1. TF Bank renka ir tvarko tokių kategorijų Asmens duomenis, kaip:

 

  1. 3.1.1. bendra asmenį identifikuojanti informacija (pvz., vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, duomenys apie rezidavimo šalį, pilietybę);

 

  1. 3.1.2. kontaktinė informacija (pvz., telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);

 

  1. 3.1.3. informaciją apie šeiminę padėtį, šeimos narius (pvz., sutuoktinio asmens duomenis (kai Paslaugos teikiamos šeimos poreikiams tenkinti), informaciją apie nepilnamečių vaikų ir kitų išlaikytinių skaičių, įpėdinius, globėjus ir kitus susijusius asmenis, šeimos ryšius);

 

  1. 3.1.4. informaciją apie Kliento patikimumą ir veiklos vertinimą (apie Kliento užimamas / užimtas praeityje svarbias viešąsias pareigas (pvz., Seime, teisme, politikoje ar kt.), turto kilmės duomenis, įskaitant turto tikrųjų naudos gavėjų, sandorio partnerių ir verslo veiklos duomenis, duomenis apie galimą dalyvavimą pinigų plovime, teroristų finansavime ar organizuotame nusikaltime, duomenis, reikalingus užtikrinti tarptautinių sankcijų vykdymą);

 

  1. 3.1.5. specialiųjų kategorijų duomenis (pvz., kai Klientas pateikia TF Bank informaciją apie sveikatą, tokiais atvejais, kai reikalinga tvarkyti specialių kategorijų Asmens duomenis, TF Bank prašo Kliento sutikimo), įskaitant duomenis apie veiksnumą;

 

  1. 3.1.6. duomenis apie įrašymą į asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą;

 

  1. 3.1.7. informaciją apie profesiją, darbdavį, užimamas pareigas, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, informacija apie kitus pajamų šaltinius (pvz., dividendai, turto nuoma, paveldėjimas ir pan.);

 

  1. 3.1.8. informaciją apie gautas ir paskirtas pastovias ir vienkartines socialines išmokas, pajamas ir išlaidas, pajamų tipą ir šaltinius, socialinio draudimo draudėją, draudimo laikotarpius, socialinio draudimo termino pradžias ir pabaigas;

 

  1. 3.1.9. duomenis apie turtą, jo suvaržymus, apribojimus, kitus su turtu susijusius duomenis;

 

  1. 3.1.10. finansinius duomenis (duomenis apie paskolas ir paraiškas paskoloms gauti, kitus įsipareigojimus, kitus su paskolomis bei įsipareigojimais susijusius duomenis, kredito reitingą, įsipareigojimų vykdymo istoriją, įsiskolinimus, jų dydį, terminus, duomenis apie (ne)mokumą ir rizikos vertinimą, einamosios sąskaitos duomenis ir sandorius einamojoje sąskaitoje);

 

  1. 3.1.11. duomenis, gautus vykdant teisės aktuose nustatytą prievolę, įskaitant duomenis, gautus iš ikiteisminio tyrimo įstaigų, notarų, finansų institucijų, antstolių ir teismo, duomenis, kurie yra reikalingi būtinam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymui bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimui, taip pat duomenis, gautus naudojantis internetu, įskaitant sandorio sudarymo vietą, IP adresą, prisijungimo vietą ir kitus duomenis, kurie yra reikalingi sukčiavimų rizikai mažinti;

 

  1. 3.1.12. komunikacija su Klientu – duomenis, susijusius su apsilankymais TF Bank interneto svetainėje ir bendravimu bet kuriuo kitu TF Bank kanalu, garso įrašus, surinktus bendraujant su TF Bank telefonu, taip pat visus kitus duomenis, surinktus elektroniniu paštu, pranešimais, socialine žiniasklaida ir kitais komunikacijos būdais;

 

  1. 3.1.13. duomenis, susijusius su elgesiu ir pasitenkinimu, įskaitant duomenis apie turimus įpročius ir pageidavimus, pateiktas užklausas ir skundus, paslaugų naudojimo istoriją, naudojamas paslaugas, asmeninius nustatymus, atsakymus į apklausas;

 

  1. 3.1.14. kitus duomenis, reikalingus įvertinti Kliento kreditingumą, suteikti kreditą, administruoti sutartį, valdyti įsiskolinimus.

 

IV. KLIENTO DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. 4.1. Pagrindiniai tikslai, kurių siekdamas TF Bank tvarko Kliento Asmens duomenis, yra santykių su Klientais užmezgimas, sutarčių vykdymas ir nutraukimas, teisės aktuose nustatyto deramo Klientų pažinimo reikalavimų vykdymas, Klientų aptarnavimo gerinimas, pasiūlymų teikimas, naudojimosi Paslaugomis analizė ir naujų Paslaugų vystymas.

 

 1. 4.2. Mes tvarkome Kliento Asmens duomenis šiais tikslais ir esant šiems teisėtiems pagrindams:
Nr. Duomenų tvarkymo tikslas Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai
1. Vartojimo kredito sutarčių sudarymas, įskaitant Kliento (ar jo atstovo) identifikavimą ir elektroninį identifikavimą, Kliento teisinio veiksnumo patikrinimą, Kliento kreditingumo ar kitos rizikos vertinimo atlikimą, sprendimo priėmimą, ar užmegzti dalykinius santykius su Klientu. Kliento Asmens duomenys būtini norint su Klientu sudaryti ir vykdyti sutartį arba imtis veiksmų, kad ši sutartis būtų sudaryta. Taip pat Asmens duomenų naudojimas yra reikalingas tam, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
2. Vartojimo kredito sutarčių vykdymas, įskaitant sutarčių administravimą, Kliento pateiktos informacijos ir duomenų patikrinimą, Kliento pateiktų duomenų ištaisymą ir atnaujinimą naudojantis išoriniais ir vidiniais šaltiniais, Kliento pateikta informacija ir ginti TF Bank teises, įskaitant pareikšti, vykdyti, ginti, perleisti ar parduoti teisinius reikalavimus, taip pat saugoti informaciją šiuo tikslu bei skolų valdymo, sukčiavimo prevencijos tikslais, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais. Kliento Asmens duomenys būtini norint su Klientu sudaryti ir vykdyti sutartį arba imtis veiksmų, kad ši sutartis būtų sudaryta. Taip pat Asmens duomenų naudojimas yra reikalingas tam, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
3. Teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymas, įskaitant vartojimo kredito davėjo veiklą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo  prevencijos bei tarptautinių sankcijų  taikymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymą,  bendradarbiavimą su ikiteisminio tyrimo įstaigomis, teismo, notarų bei antstolių kontoromis teikiant būtiną informaciją ir kt., bei su kitomis finansų ir kredito įstaigoms, kreditoriais, draudikais, finansinių paslaugų tarpininkais, taip pat TF Bank teisėtą interesą siekiant įvertinti keliamą finansinių nusikaltimų riziką. Asmens duomenų naudojimas yra reikalingas tam, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Taip pat TF Bank teisėtas interesas užkirsti kelią, apriboti ir tirti galimą piktnaudžiavimą ar neteisėtą naudojimąsi TF Bank Paslaugomis, įvertinti Kliento ar susijusio asmens patikimumą ir riziką ir / arba tinkamai reaguoti į sistemų veikimo sutrikimus, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
4. TF Bank informacinių technologijų infrastruktūros ir sistemų vystymas ir  tobulinimas, įskaitant Interneto svetainės vystymą ir tobulinimą. Kliento Asmens duomenys būtini norint su Klientu sudaryti ir tinkamai vykdyti sudarytą sutartį. Kliento Asmens duomenys taip pat būtini siekiant įgyvendinti  TF Bank teisėtus interesus.
5. TF Bank teikiamų Paslaugų kūrimas, kokybės vertinimas, tobulinimas ir rizikos valdymas, įskaitant statistinių Klientų grupių, Paslaugų, ir rinkos dalių tyrimų bei analizių atlikimą, ataskaitų teikimą, rizikų vertinimą, jų valdymo vykdymą ir užkirsti kelią abiem pusėms galinčiai kilti rizikai / žalai. Kliento Asmens duomenys būtini norint su Klientu sudaryti ir tinkamai vykdyti sudarytą sutartį. Kliento Asmens duomenys taip pat būtini siekiant įgyvendinti  TF Bank teisėtus interesus.
6. Tiesioginė rinkodara, įskaitant TF Bank reklamų ir pasiūlymų siuntimą bei TF Bank partnerių produktų ir paslaugų asmeninių pasiūlymų teikimą. Kliento sutikimas.
7. Klientų nuomonės tyrimai, įskaitant apsilankymų Interneto svetainėje analizes, klientų apklausas ir kt.). Kliento sutikimas.
8. Slapukų naudojimas. Kliento Asmens duomenys būtini siekiant įgyvendinti  TF Bank teisėtus interesus – užtikrinti Interneto svetainės techninį funkcionavimą, ją tobulinti ir gerinti informacijos pasiekiamumą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Kliento pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Kliento sutikimas. Išsamesnė informacija pateikiama Interneto svetainėje (https://tfbank.lt/slapukai). 

 

V. DUOMENŲ TEIKĖJAI

 1. 5.1. TF Bank Kliento Asmens duomenis gauna iš Kliento, tačiau sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais bei siekiant užtikrinti TB Bank teisėtus interesus, duomenys gali būti renkami iš, įskaitant, bet neapsiribojant:

 

  1. 5.1.1. Kliento, Kliento sutuoktinio;

 

  1. 5.1.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų;

 

  1. 5.1.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos;

 

  1. 5.1.4. Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro tvarkytojų;

 

  1. 5.1.5. VĮ Regitra;

 

  1. 5.1.6. darbdavių;

 

  1. 5.1.7. Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų Turto areštų registro, Hipotekos registro, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro;

 

  1. 5.1.8. UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamų informacinių sistemų;

 

  1. 5.1.9. UAB „Scorify“ ir UAB „Scorify“ administruojamų informacinių sistemų;

 

  1. 5.1.10. kredito bei kitų finansų įstaigų (ar jų padalinių);

 

  1. 5.1.11. Lietuvos banko tvarkomų asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo bei Paskolų rizikos duomenų bazės;

 

  1. 5.1.12. Policijos departamento prie LR VRM;

 

  1. 5.1.13. Informatikos ir ryšių departamento tvarkomų Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazės, Ieškomų asmenų duomenų bazės;

 

  1. 5.1.14. įmonių, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas;

 

  1. 5.1.15. TF Bank partnerių ir kt.

 

 1. 5.2. Kai Klientas pateikia informaciją TF Bank, įskaitant sutuoktinio kontaktinius duomenis, TF Bank vadovaujasi šia informacija ir vertina, kad ši informacija yra teisinga ir galiojanti iki tol, kol Klientas pateikia TF Bank atnaujintą informaciją ar duomenis. TF Bank neprisiima atsakomybės už Kliento pateiktos informacijos teisingumą ir tikrumą.

 

VI. DUOMENŲ GAVĖJAI

 1. 6.1. Tvarkydamas Kliento Asmens duomenis TF Bank gali juos perduoti TF Bank AB grupės įmonėms ir trečiosioms šalims tuo atveju ir tiek, kiek tai reikalinga sutarčiai su Klientu sudaryti ar vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija apie Kliento pateiktus Asmens duomenis gali būti atskleidžiama trečiosioms šalims Kliento prašymu arba atsižvelgiant į Kliento sutartinius įsipareigojimus trečiosioms šalims, pvz., bankams. TF Bank atskleisdamas arba perduodamas Kliento Asmens duomenis, įsipareigoja užtikrinti Kliento Asmens duomenų konfidencialumą.

 

 1. 6.2. TF Bank, tvarkydamas Asmens duomenis, pasitelkia šiuos Duomenų tvarkytojus, įskaitant, bet neapsiribojant:

 

  1. 6.2.1. TF Bank darbuotojai, kurie yra atsakingi už Asmens duomenų analizę ir Interneto svetainės tobulinimą, ir darbuotojai, kurie atlieka funkcijas, susijusias su Paslaugų teikimu ir Interneto svetainės veiklos užtikrinimu;

 

  1. 6.2.2. TF Bank AB grupė ir grupės įmonėms konsultacines, audito paslaugas teikiantys tretieji asmenys, pvz., audito įmonės, teisines, mokestines paslaugas teikiančios bendrovės;

 

  1. 6.2.3. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, kurie teikia Interneto svetainės turinio valdymo įrankius, Interneto svetainės talpinimo ir kitas paslaugas, kiti tretieji asmenys, teikiantys TF Bank paslaugas sutarties pagrindu, pvz., telekomunikacijų bendrovės, duomenų sisteminimo, perdavimo, saugojimo ir apdorojimo, vertimo bendrovės. Tokie subjektai Kliento Asmens duomenis gali matyti ir tvarkyti tik tiek, kiek tai yra reikalinga suteikti TF Bank įsigyjamas paslaugas;

 

  1. 6.2.4. tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo bei skaitmeninio pasirašymo paslaugų teikėjai;

 

  1. 6.2.5. spaudinių administravimo, sąskaitų išrašymo, siuntimo ir administravimo paslaugas teikiančios bendrovės;

 

  1. 6.2.6. Lietuvos bankas, kitos valstybės įstaigos, institucijos ir organizacijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas, pavyzdžiui, priežiūros institucijos, mokesčių administravimo, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, teismai;

 

  1. 6.2.7. įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, nauji kreditoriai, kai perleidžiamas reikalavimas;

 

  1. 6.2.8. jungtinių duomenų rinkmenų tvarkytojai: UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat jos administruojamų informacinių sistemų dalyviai, UAB „Scorify“ ir jos administruojamų informacinių sistemų dalyviai. Šios bendrovės tvarko informaciją mokumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo tikslais.

 

  1. 6.2.9. juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie teikia TF Bank Paslaugas, pvz., vartojimo kredito tarpininkai, kurjerių įmonės ir kiti partneriai;

 

  1. 6.2.10. kitoms finansų ir kredito įstaigoms, kreditoriams, draudikams, finansinių paslaugų tarpininkams pagal jų pateiktas pagrįstas užklausas ir kitoms trečiosioms šalims, kai duomenų gavimas yra dalis Klientui šių trečiųjų šalių teikiamos paslaugos.

 

VII. PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 1. 7.1. Kliento duomenys Politikoje nurodytais Asmens duomenų tvarkymo tikslais tvarkomi ne automatinėmis ir automatinėmis priemonėmis, įskaitant profiliavimą. Profiliavimas – tai Kliento duomenų ar duomenų rinkinių automatinis tvarkymas, siekiant įvertinti su Klientu susijusius asmeninius aspektus, pvz., Kliento pateiktų duomenų ir Kliento paraiškos patikrinimo, įskaitant duomenų tikrinimą oficialiuose registruose ir kitose sistemose, ir įvertinimo dėl tinkamumo gauti vartojimo kreditą pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus tikslais, kovos su sukčiavimu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, siekiant gerinti teikiamų Paslaugų kokybę.

 

 1. 7.2. Dėl išimtinai automatinėmis priemonėmis priimto sprendimo Klientas turi teisę reikalauti žmogaus įsikišimo (pvz., sprendimo dedamųjų, sistemos skaičiavimo procedūros ir gauto rezultato peržiūros), taip pat pareikšti savo poziciją ir ginčyti tokį sprendimą. Profiliavimą TF Bank vykdo teisėto intereso ir / ar Kliento sutikimo pagrindu.

 

VIII. GEOGRAFINĖ DUOMENŲ TVARYMO TERITORIJA

 1. 8.1. Asmens duomenys yra tvarkomi ES / EEE teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų. Tokiais atvejais TF Bank užtikrina, kad Asmens duomenys būtų perduodami ir tvarkomi, kai tam yra teisinis pagrindas ir laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatų.

 

IX. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 1. 9.1. Kliento Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei reikia Politikoje nurodytiems tikslams, kuriems Kliento Asmens duomenys buvo surinkti, pasiekti, arba laikotarpį, kurį nustato taikomi teisės aktai. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Kliento tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkyti, pasiekti. Kai kuriais atvejais Kliento Asmens duomenis TF Bank gali saugoti ilgesnį laiką, pvz., jeigu TF Bank privalo tai padaryti pagal teisės aktų reikalavimus ir ginant TF Bank teisėtą interesą.

 

 1. 9.2. Asmens duomenis, kuriuos TF Bank tvarko sutarties pagrindu, TF Bank sunaikina po 10 metų nuo sutarties pabaigos, išskyrus atvejus, kai taikomi teisės aktai ar TF Bank vidaus teisės aktai nustato kitokius saugojimo terminus.

 

 1. 9.3. Jeigu Kliento Asmens duomenys tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, TF Bank įsipareigoja užtikrinti, kad Kliento Asmens duomenys būtų saugiai ištrinami, panaikinami ir / ar saugomi taip ir tiek, kiek reikalauja teisės aktai.

 

X. KLIENTO TEISĖS

 1. 10.1. Klientas turi teisę:

 

  1. 10.1.1. susipažinti su TF Bank tvarkomais Kliento Asmens duomenimis;

 

  1. 10.1.2. prašyti ištaisyti Kliento Asmens duomenis;

 

  1. 10.1.3. prašyti ištrinti Kliento Asmens duomenis;

 

  1. 10.1.4. prašyti apriboti Kliento Asmens duomenis (pvz., saugoti, bet nenaudoti);

 

  1. 10.1.5. pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą (teisė gauti su Klientu susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė TF Bank susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui);

 

  1. 10.1.6. atšaukti duotą sutikimą leisti tvarkyti Kliento Asmens duomenis ar nesutikti dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;

 

  1. 10.1.7. kreiptis dėl išimtinai automatinėmis priemonėmis priimto sprendimo ir reikalauti žmogaus įsikišimo (pvz., sprendimo dedamųjų, sistemos skaičiavimo procedūros ir gauto rezultato peržiūros), taip pat pareikšti savo poziciją ir ginčyti tokį sprendimą;

 

  1. 10.1.8. pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo.

 

XI. TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. 11.1. Jeigu Klientas išreiškė sutikimą arba TF Bank teisėto intereso pagrindu, Kliento TF Bank pateiktus Asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) TF Bank gali naudoti rinkodaros pranešimų apie TF Bank veiklą ir Paslaugas siuntimui.

 

 1. 11.2. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą TF Bank tvarkyti Kliento Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas, norėdamas atšaukti savo sutikimą, turi informuoti TF Bank kontaktiniais duomenimis, nurodytais Interneto svetainėje (https://tfbank.lt/kontaktai) ar Politikos XII skyriuje.

 

 1. 11.3. Šventiniai sveikinimai, pranešimai apie sąlygų ar kainoraščio pasikeitimus arba informacija apie sudarytos sutarties vykdymą (pvz., pranešimai apie mokėjimų terminus, skolas, sutarčių nutraukimą ir kt.) nėra laikoma rinkodara. Tokios informacijos atsisakymas yra negalimas.

 

XII. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 1. 12.1. Klientas turi teisę kreiptis į TF Bank ir pateikti užklausas, atšaukti duotus sutikimus, pateikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo. TF Bank rekvizitai: TF Bank AB (publ), kodas 556158-1041, korespondencijos adresas: PO Box 947, SE-501 10 Borås, Švedija, tel. +46 33 722 35 00, el. p.: dpo@tfbank.se. Klientas gali susiekti su paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu: dpo@tfbank.se.

 

 1. 12.2. Dėl savo teisių, susijusių su asmens duomenų apsauga, pažeidimo, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.