Privatumo politika

Paraiškos ir duomenu tvarkymo patvirtinimas (privatumo politika)

I. Patvirtinimai

1. Patvirtinu, kad teikiu paraišką dėl Kredito gavimo iš TF Bank AB (publ) (ar ją teikia mano sutuoktinis, siekdamas gauti kreditą šeimos poreikiams tenkinti, bei sutinku ir neprieštarauju su Kredito iki 15 000 EUR sumos suteikimu mano sutuokti-niui) ir garantuoju, kad visi mano pateikti duomenys yra teisingi. Patvirtinu, kad atskleidžiau visus duomenis ir aplinkybes, kurios gali būti reikšmingos vertinant mano (mano šeimos) finansinę padėtį, galimybes grąžinti kreditą bei priimant sprendimą dėl kredito suteikimo.

2. Patvirtinu, kad esu veiksnus, turiu visas teises kreiptis dėl kredito suteikimo bei gauti Kredito davėjo finansines paslaugas, nesu įrašytas į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą ir nėra jokių kitų aplinkybių, galinčių daryti įtaką mano suvokimui dėl priimamų sprendimų ar teisei sudaryti sutartį.

3. Sutinku, kad savo tapatybės bei kredito paraiškos patvirtinimui turiu atlikti 0,01 Eur pervedimą Kredito davėjui su paskirtyje nurodytu man pateiktu unikaliu kodu (MD5). Sutinku su šia pervedimo suma ir kitais mano mokėjimo paslaugų teikėjui mokėtinais mokesčiais, kurie nėra kompensuojami ir grąžinami. Pateikdamas paraišką kreditui gauti bei kartu su mokėjimo nurodymu pateikdamas man atsiųstą unikalų kodą (MD5) patvirtinu, kad susipažinau su šia Privatumo politika.

II. Duomenų valdytojas

4. Jūsų pateikiamų duomenų valdytojas yra TF Bank AB (publ) (kodas 556158-1041, korespondencijos adresas: PO Box 947, SE-501 10 Borås, Švedija, tel. +46 33 722 35 00, faks: +46 33 12 47 39, el. p.: info@tfbank.se, Duomenų apsaugos pareigūno kontak-tiniai duomenys: karin.zandren@tfbank.se, +46 703 15 56 08) (Kredito davėjas).

5. Patvirtinu, kad esu informuotas (-a), kad TF Bank AB (publ), TFB Service, UAB ir kiti TF Bank grupei priklausantys subjektai tvarkys mano asmens duomenis tokia apimtimi, sąlygomis ir tikslais, kaip nurodyta šiame Paraiškos ir duomenų tvarkymo patvirtinime (Privatumo politikoje).III. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

6. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenys yra renkami ir tvarkomi šiais tikslais: duomenų patikrinimo ir tapatybės nustatymo; kreditingumo vertinimo; kre-dito suteikimo ir kredito sutarties administravimo; įsiskolinimų valdymo; statistinės analizės; tiesioginės rinkodaros.

7. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenų tvarkymas minėtais tikslais yra būtinas siekiant sudaryti ir įvykdyti kredito sutartį, kurios šalimi esate, ir siekiant įvykdyti TF Bank AB (publ) taikomas teisines prievoles.

8. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenų tvarkymas statistinės analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais yra grindžiamas teisėtais TF Bank interesais anali-zuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą.

IV. Tvarkomi duomenys ir jų šaltiniai, duomenų teikimas

9. Duomenų patikrinimo ir tapatybės nustatymo tikslais yra renkami ir tvarkomi šie Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, rūšis, būsena, gyvenamoji vieta (adresas), informacija apie šeiminę padėtį, sutuoktinio tapatybės duomenys, duomenys apie veiksnumą, duome-nys apie įrašymą į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą. Šiuo tikslu Kredito davėjas ar jo paskirti duomenų tvarkytojai daro Jūsų asmens dokumento fotokopiją ir/ar Jūsų atvaizdo nuotrauką.

10. Kreditingumo vertinimo, kredito suteikimo ir kredito sutarties administravimo, įsiskolinimų valdymo, statistinės analizės tikslais yra renkami ir tvarkomi šie Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, rūšis, būsena, vairuotojo pažymėjimo duomenys, gyvenamoji vieta (adre-sas), informacija apie šeiminę padėtį, sutuoktinio tapatybės duomenys, nepilnamečių vaikų ir kitų išlaikytinių skaičius, informacija apie darbdavį, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gautas ir paskirtas pastovias ir vienkartines socialines išmokas, pajamas ir išlaidas, pajamų tipą ir šaltinius, socialinių išmokų tipą, socialinio draudimo draudėją, draudimo laikotarpius, socialinio draudimo periodo (termino) pradžias ir pabaigas, duomenys apie turtą, jo suvaržymus, apribojimus, kito su turtu susiję duomenys, veiksnumas, įrašymas į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą, duomenys apie paskolas, kitus įsipareigojimus, paraiškas paskoloms gauti, kitus su paskolomis bei įsipareigojimais susiję duomenys, kredito reitingas, įsipareigojimų vykdymo istorija, įsiskolinimai, jų dydis, terminai, kiti duomenys, reikalingi įvertinti kreditingumą, suteikti kreditą, administruoti sutartį, valdyti įsiskolinimus.

11. Tiesioginės rinkodaros tikslais (pasiūlymams, naujienoms siųsti) yra renkami ir tvarkomi šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą Kredito davėją ar TFB Service, UAB šioje paraiškoje nurodytais kontaktais arba nesutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rin-kodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek tai susiję su tiesiogine rinkodara, pareikšdamas iškart.

12. Visi pirmiau nurodytais tikslais surinkti Jūsų asmens duomenys, išskyrus vardą, pavardę, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento numerį ir tikslų gyvenamosios vietos adresą, yra tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės apimtį nebūtų galima identifi-kuoti konkrečių duomenų subjektų tapatybės. Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą Kredito davėją ar TFB Service, UAB. Tačiau TF Bank AB (publ) gali toliau tvarkyti duomenis statistikos tikslais, jeigu įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

13. Jūsų duomenys įvairiais tvarkymo tikslais bus tvarkomi ne automatinėmis ir automatinėmis priemonėmis, įskaitant profiliavimą. Profiliavimas – tai Jūsų duomenų ar duomenų rinkinių automatinis tvarkymas, siekiant įvertinti su Jumis susijusius asmeninius aspektus. Jūsų duomenys bus tvarkomi išimtinai automatizuotomis (be jokio žmogaus įsikišimo) priemonėmis, įskaitant profiliavimą, Jūsų pateiktų duomenų ir Jūsų paraiškos patikrinimo, įskaitant duomenų tikrinimą oficialiuose registruose ir kitose sistemose, ir įvertinimo dėl tinkamumo gauti kreditą pagal teisės aktų nustaty-tus reikalavimus tikslais. Tokia procedūra Jūsų atžvilgiu yra būtina norint sudaryti ir vykdyti kredito sutartį.Informuojame, kad dėl išimtinai automatinėmis priemonėmis priimto sprendimo turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo (sprendimo dedamųjų, sistemos skaičiavimo procedūros ir gauto rezultato peržiūros), taip pat pareikšti savo poziciją ir ginčyti tokį sprendimą.

14. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenys duomenų patikrinimo, tapatybės nustatymo, kreditingumo įvertinimo, kredito sutarties administravimo tiks-lais gali būti renkami iš šių duomenų teikėjų (tiek kartų, kiek yra reikalinga nurody-tiems tikslams): Jūsų paties, Jūsų sutuoktinio, duomenys iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro tvarkytojų, VĮ Regitra, darbdavių, Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų Turto areštų registro, Hipotekos registro, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, iš UAB „Creditinfo Lietuva“, kredito bei kitų finansų įstaigų (ar jų padalinių), UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamos kreditų biuro informacinės sistemos „Infobankas“ dalyvių, taip pat jos administruojamos sistemos „Kreditų biuras“, Lietuvos banko tvarkomų Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo bei Paskolų rizikos duomenų bazės, Policijos departamento prie VRM, Informatikos ir ryšių deparmento tvarkomų Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazės, Ieškomų asmenų duomenų bazės, įmonių, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, ir kitų asmenų.

15. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenų gavėjai: Lietuvos bankas, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, finansų įstaigos, advo-katai, antstoliai, teismai, ikiteisminio tyrimo institucijos, Valstybinė mokesčių inspek-cija, skambučių centro paslaugas teikiantys tretieji asmenys, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat jos administruojamos kreditų biuro informacinės sistemos „Infobankas“ dalyviai, kiti teisėtą interesą turinys subjektai. Duomenys nėra teikiami į trečiąsias šalis.

16. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenų tvarkytojai yra TFB Service, UAB bei kitos TF Bank grupei priklausančios bendrovės.

17. Patvirtinu, kad man tinkamai neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Kredito davėjui, Kredito davėjas, prieš tai mane raštu ar elektronine forma informavęs teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę teikti mano asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), taip pat kitų jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams, finansų paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms.

V. Duomenų tvarkymo terminai

18. Duomenys, renkami duomenų patikrinimo ir tapatybės nustatymo, kreditingumo vertinimo, kredito suteikimo ir kredito sutarties administravimo, įsiskolinimų valdy-mo, statistinės analizės tikslais, yra tvarkomi 10 metų nuo dalykinių santykių su Jumis (ar Jūsų sutuoktiniu) pabaigos. Toks duomenų tvarkymo terminas privalomas pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

19. Duomenys, renkami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra tvarkomi 2 metus nuo dalykinių santykių su Jumis pabaigos.

VI. Jūsų teisės

20. Esu informuotas ir man yra žinomos šios mano teisės:

20.1. turiu teisę susipažinti Kredito davėjo tvarkomais mano asmens duomenimis;

20.2. jei manau, kad mano tvarkomi duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, tvarkomi neteisėtai, yra nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti, turiu teisę kreiptis į Kredito davėją raštu ir prašyti duomenis ištaisyti arba sustabdyti jų tvarkymą. Kredito davėjo ar jo paskirto tvarkytojo darbuotojai privalo asmens duome-nis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duome-nis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą. Kredito davėjas nedelsdamas praneša man apie mano prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą, sustabdymą;

20.3. turiu teisę prašyti nutraukti mano duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), kai duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba turi būti ištrinti vadovaujantis teisės aktuose nustatytais rei-kalavimais. Rašytinį reikalavimą dėl asmens duomenų ištrynimo galiu pateikti Kredito davėjui asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu mano reikalavimas yra teisiškai pagrįstas, Kredito davėjas nedelsdamas neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

20.4. Turiu teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą, kiek tai susiję su tiesiogine rinkodara, tikslais;

20.5. Turiu teisę nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtais TF Bank interesais, įskaitant profiliavimą. Kredito davėjo ar jo paskirto tvarkytojo darbuotojai privalo įvertinti mano ir TF Bank interesų, teisių ir laisvių santykį, taip pat, ar duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus ir motyvuotai raštu informuoti apie priimtą sprendimą dėl tolimesnio duomenų tvarkymo. Tuo laikotarpiu, kai vykdomas mano ir TF Bank teisėtų priežasčių vertinimas, turiu teisę reikalauti, kad duomenų tvarkymas būtų sustabdytas;

20.6. Turiu teisę pats gauti arba prašyti perduoti kitam subjektui su manimi susijusiu asmens duomenis, kuriuos pateikiau susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir kurių tvarkymas yra grindžiamas šios sutarties vykdymo tikslais arba mano sutikimu bei kurie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

20.7. Turiu teisę kreiptis dėl išimtinai automatinėmis priemonėmis priimto sprendimo, reikalaudamas žmogaus įsikišimo (sprendimo dedamųjų, sistemos skaičiavimo procedūros ir gauto rezultato peržiūros), taip pat pareikšdamas savo poziciją ir ginčydamas tokį sprendimą.

20.8. Dėl savo duomenų tvarkymo turiu teisę kreiptis į priežiūros instituciją (taip pat pateikti jai skundą) – Valstybinę asmens duomenų inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt, arba kitą priežiūros instituciją Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, yra mano nuolatinė gyvenamoji vieta arba darbo vieta.

21. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į duomenų valdytoją ir TFB Service, UAB aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.