TF BANK AB BENDROSIOS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Galioja nuo 2023-04-06

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiame dokumente pateikiamos sąlygos, taikomos TF Bank AB (toliau – TF Bank) elektroninėms paslaugoms. TF Bank turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šias TF Bank AB Bendrąsias elektroninių paslaugų teikimo sąlygas (toliau – Sąlygos), todėl rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti TF Bank interneto svetainėje (https://tfbank.lt/bendrosios-elektroniniu-paslaugu-teikimo-salygos), kurioje Jūs rasite naujausią Sąlygų redakciją.

II. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, leidžianti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti Klientą.
2.2. Interneto svetainėwww.tfbank.lt.
2.3. Klientas (Jūs) – fizinis asmuo, kuris naudojasi TF Bank Paslaugomis ir turi galiojančių sutarčių su TF Bank.
2.4. Paslaugos – TF Bank AB ir TF Bank AB partnerių TF Bank AB vardu teikiamos paslaugos ar produktai.
2.5. Savitarna - internetu pasiekiama TF Bank informacinė sistema, kurioje TF Bank Klientas gali susipažinti su sutartimis, sudarytomis su TF Bank, apmokėti įmokas, keisto kontaktinius duomenis, pateikti užklausą ir / ar naudotis kitomis TF Bank elektroninėmis paslaugomis, kurias teikia TF Bank.
Jeigu Klientas pateikia TF Bank kitų asmenų (pvz., sutuoktinio) Asmens duomenis, Klientas privalo tinkamai supažindinti šiuos asmenis su šiomis Sąlygomis ir pateikti jiems visą Sąlygose ir Savitarnoje esančią informaciją. Jeigu Klientas neįgyvendina šios pareigos, Klientas privalo atlyginti visą dėl šios pareigos pažeidimo TF Bank patirtą žalą.
2.6. Sąlygos – šios TF Bank AB Bendrosios elektroninių paslaugų teikimo sąlygos.
2.7. TF Bank AB grupė – tai Švedijoje įsteigtas juridinis asmuo TF Bank AB (publ.) ir visi TF Bank AB (publ.) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys, įskaitant UAB TFB Service (juridinio asmens kodas 304785170).

III. PRISIJUNGIMAS PRIE SAVITARNOS. SAVITARNOS NAUDOJIMAS

3.1. Siekiant prisijungti prie Savitarnos, Klientas turi pasirinkti prisijungimo būdą: SMART ID, kvalifikuotą mob. parašą arba vienkartinį TF Bank slaptažodį.
3.2. Pasirinkus vienkartinį TF Bank slaptažodį, TF Bank į Kliento telefono numerį atsiųs laikiną kodą, kurį Klientas turi suvesti į Savitarnos prisijungimo lauką. Prisijungimo kodas, kurį pateikia TF Bank, yra vienkartinis, antrą kartą su tuo pačiu kodu prisijungti nėra galimybės. TF Bank naudoja Kliento telefono numerį, kuris yra užregistruotas TF Bank sistemoje kaip Kliento kontaktinis telefono numeris.
3.3. Klientas, prisijungdamas prie Savitarnos, patvirtina, kad sutinka su šiomis Sąlygomis.
3.4. TF Bank vertina, kad Klientas buvo tinkamai identifikuotas ir išreiškė savo valią prisijungti prie Savitarnos, jeigu Klientas prisijungė naudodamas prisijungimo būdus, nurodytus šiose Sąlygose.
3.5. Klientas atsako už savo kontaktinės informacijos, pateiktos ir / ar pakeistos per Savitarną, teisingumą.
3.6. TF Bank prieš atlikdamas bet kokią operaciją, turi teisę susisiekti su Klientu (telefonu, el. paštu) ir atlikti jo / jos papildomą identifikaciją, siekiant įsitikinti operacijos teisėtumu.

IV. PRISIJUNGIMO PRIE SAVITARNOS SAUGUMAS

4.1. Klientas įsipareigoja imtis atsargumo priemonių, kad Kliento paskyra Savitarnoje būti saugi (įskaitant, bet neapsiribojant):
4.1.1. saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo priemonių (PIN kodų, slaptažodžių ir pan.);
4.1.2. nedelsiant informuoti TF Bank, jeigu Kliento prisijungimo priemonės / įrenginiai tapo prieinami tretiesiems asmenims, taip pat apie bet kokius nesklandumus, veikimo sutrikimus ir pan. naudojantis Savitarna;
4.1.3. prisijungimo kodus pateikti / suvesti tik tada, kai tai nurodoma TF Bank Savitarnos puslapyje;
4.1.4. naudotis prieiga prie TF Bank Savitarnos tik per TF Bank interneto puslapį https://www.savitarna.tfbank.lt (TF Bank el. laišku ar SMS gali siųsti nuorodą į Savitarnos puslapį);
4.1.5. užtikrinti, kad bet kokia Kliento įrenginyje rodoma ar saugoma informacija būtų saugi, kad įrenginys būtų užrakintas, kai Klientas jo nenaudoja;
4.1.6. atsijungti pabaigus naudotis TF Bank Savitarna;
4.1.7. apsaugoti savo įrenginį atnaujinta antivirusine ir ugniasienės programine įranga;
4.1.8. neprisijungti prie Kliento paskyros Savitarnoje iš įrenginio, kuriame naudojamas viešasis interneto ryšys (WI-FI).
4.2. TF Bank neprisiima atsakomybės dėl Kliento naudojamų įrenginių, interneto ryšio ar dėl to, kad Klientai atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims.
4.3. TF Bank turi teisę apriboti Kliento galimybes naudotis TF Bank elektroninėmis paslaugomis, jeigu:
4.3.1. Klientas nepateikia reikalaujamų dokumentų;
4.3.2. Kliento pateikti kontaktiniai ir kiti duomenys yra neteisingi, ir TF Bank neturi galimybės susisiekti su Klientu;
4.3.3. TF Bank turi pagrįstų abejonių dėl Kliento atstovo (-ų);
4.3.4. TF Bank kyla pagrįstų įtarimų, kad galėjo būti padaryta pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir / kita nusikalstama veika;
4.3.5. TF Bank kyla pagrįstų įtarimų, kad Kliento piniginės lėšos galėjo būti gautos iš nusikalstamos veiklos, ir Klientas nepateikia dokumentų, patvirtinančių piniginių lėšų ar kito turto teisinę kilmę;
4.3.6. kompetentinga įmonė, įstaiga ar organizacija nustato apribojimus pagal valstybę, teritoriją, valiutą, asmenį ar sandorį;
4.3.7. Kliento paskyros Savitarnoje apribojimas yra būtinas siekiant išvengti žalos TF Bank ar trečiajai šaliai;
4.3.8. TF Bank teisės ir pareigos, kylančios iš sutarties, sudarytos su Klientu, yra perleidžiamos tretiesiems asmenims;
4.3.9. Klientas yra miręs. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Visos autorių teisės į šią Savitarnos sistemą priklauso TF Bank ir yra saugomos teisės aktų. Už šių teisių pažeidimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
5.2. Be TF Bank sutikimo draudžiama Savitarnos sistemoje esančią informaciją arba bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
5.3. Sąlygų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.4. Visi ginčai, susiję su Sąlygomis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.5. Jei kuri nors Sąlygų nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.
5.6. Informacija apie tai, kaip tvarkomi asmens duomenys, nurodyta TF Bank Privatumo politikoje www.tfbank/privatumopolitika.lt.
5.7. TF Bank turi teisę vienašališkai pakeisti šias Sąlygas. Sąlygų pakeitimai įsigalioja po jų https://www.savitarna.tfbank.lt. Jei Klientas po Sąlygų pakeitimų ir toliau naudojasi Savitarnos sistema, laikoma, kad jis sutinka su visais Sąlygų pakeitimais.
5.8. Klientas gali pateikti TF Bank prašymą, skundą, užklausą dėl Savitarnos naudojimo šiais kontaktais: el. p. info@tfbank.lt, tel. 1899, +37052142310 (skambinantiems iš užsienio), registruotu laišku Lvivo g. 25, LT-09320, Vilnius.

 

Atsisiųsti PDF